• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Do 10 lipca można uniknąć kary

Dodano: 07-07-2020

Do 10 lipca w SPGK przyjmowane są zgłoszenia dotyczące nielegalnego poboru wody lub odprowadzania ścieków a także nielegalnego odprowadzania wód opadowych do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Osoby, które dobrowolnie zgłoszą ten fakt i podpiszą umowę ze spółką unikną postępowania karnego. 

Zgodnie z artykułem 28 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków osobom, które bez zawarcia umowy pobierają wodę z urządzeń wodociągowych, grozi kara grzywny do 5 tys. zł., zaś bezumowne odprowadzanie ścieków jest przestępstwem zagrożonym karą ograniczenia wolności lub karą grzywny do 10 tys. zł. Do dziś (17 czerwca) w ślad za ogłoszoną abolicją przez SPGK Sp. z o. o. (9 kwietnia br.), umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków podpisało 11 osób, a 4 osoby zgłosiły rozdział instalacji deszczowej od kanalizacji sanitarnej.

Wprowadzanie wód opadowych do kanalizacji ściekowej staje się również przyczyną zalewania nieruchomości i lokalnych podtopień. Z uwagi na anomalie pogodowe występujące w ostatnich kilku latach, powtarzające się deszcze nawalne, długotrwałe okresy suszy, osoby, które nielegalnie  odprowadzają wody opadowe poprzez kanalizację sanitarną, narażają innych na podtopienia i czasem ogromne straty.

Po upływie terminu abolicji będzie kontynuowana akcja wykrywania nielegalnych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych, uszkodzonych wodomierzy, braku plomb oraz nielegalnego wprowadzania wód opadowych do kanalizacji sanitarnej. Przeszkoleni pracownicy SPGK zgodnie z art. 7 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, po okazaniu identyfikatora służbowego i upoważnienia mają prawo wstępu na teren nieruchomości w celu:

  • sprawdzenia ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci;
  • zainstalowania lub demontażu wodomierza głównego;
  • przeprowadzenia kontroli urządzenia pomiarowego, wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów;
  • przeprowadzenia przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez SPGK Sp. z o. o.;
  • odcięcia przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, lub założenia plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

Osoby zainteresowane podpisaniem umowy proszone są o zgłoszenie się do Działu Obsługi Klienta – ZWiK (budynek B), ul. Jana Pawła II 59, 38-500 Sanok. Informację można także uzyskać pod numerem: 13 46-47-860.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":