• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Gromadzenie wód i czystość brzegów – spotkanie samorządowców z kierownictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu

Dodano: 11-06-2020
Kierownictwo Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu zorganizowało w Sanoku spotkanie z przedstawicielami lokalnych samorządów. Omawiano warunki współpracy oraz pomysły na polepszenie jakości środowiska naturalnego poprzez racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi.

Spotkanie zorganizowano pod gołym niebem, obecni byli m.in. starosta Stanisław Chęć, burmistrz Sanoka Tomasz Matuszewski, burmistrz Zagórza Ernest Nowak, wójt Gminy Wiejskiej Anna Hałas oraz wójtowie gmin z obszaru powiatu sanockiego. W spotkaniu uczestniczyła też radna Rady Miasta Sanoka Bogusława Małek.

Głównym tematem spotkania była retencja wód. Burmistrz Tomasz Matuszewski wspomniał o planach budowy dwóch dużych zbiorników retencyjnych ujmujących wody opadowe z istniejącej kanalizacji burzowej na terenie Sanoka – zbiorników, w sąsiedztwie których mogłyby w przyszłości powstać enklawy zieleni i tereny rekreacyjno-spacerowe.

Samorządowcy przedstawili swoje oczekiwania dotyczące współpracy z PGW Wody Polskie, wiele mówiono o utrzymaniu w czystości brzegów potoków i rzek, sygnalizowano potrzebę obserwacji miejsc, z których potencjalnie mogą wpływać zanieczyszczenia do lokalnych potoków, wspomniano o pilotażowym programie PGW Wody Polskie dotyczącym likwidacji barszczu Sosnowskiego wzdłuż brzegów Sanu.

Wiodącym tematem była edukacja zarówno w obszarze funkcjonowania małej retencji jako sposobu na gromadzenie, zatrzymanie lub spowolnienie spływu wód, przy jednoczesnej dbałości o rozwój środowiska naturalnego. Lokalną społeczność trzeba przekonać do zasadności podejmowania różnorodnych działań, które przynoszą wymierne korzyści zarówno dla ludzi, jak i przyrody. Takim działaniem edukacyjnym, wdrażanym „od podstaw” powinno być, na przykład, przestrzeganie przepisów prawa budowlanego i niełączenie kanalizacji ściekowej z kanalizacją sanitarną. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, wody opadowe i roztopowe, pochodzące z ulic, chodników czy placów, powinny być odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Natomiast ścieki deszczowe z nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę zwłaszcza mieszkaniową powinny być zagospodarowywane na własnym terenie, a jeśli nie jest to możliwe – nadmiar odprowadzony do kanalizacji deszczowej. Popełnienie nieprawidłowego włączenia i odprowadzenia ścieków deszczowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych, negatywnie wpływa na procesy w oczyszczalni ścieków, generuje koszty.

Gospodarka wodno-ściekowa jest jednym z priorytetów we Wspólnocie Europejskiej. Wynika to z ograniczonych zasobów wodnych oraz nieproporcjonalnego, nadmiernego zużycia wody oraz emisji ścieków. Rozwiązywanie dylematów gospodarki wodno-ściekowej stanowi obowiązek organów samorządowych. Ustawodawca tworząc Ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków powierzył te zadania gminie. Spotkanie samorządowców z kierownictwem PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Przemyślu było z jednej strony przypomnieniem tych podstawowych założeń, z drugiej zaś – deklaracją wsparcia, na jakie mogą liczyć gminy, wykazujące kreatywność w obszarze gospodarki zasobami wodnymi.

źródło: Tygodnik Sanocki

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.
SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":