• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Od września dodatkowe kursy autobusów do Bukowska i zmiany opłaty za bilety komunikacji miejskiej.

Dodano: 28-07-2020

Prowadzone rozmowy między samorządami Miasta Sanoka, gminą wiejską Sanok oraz Miastem i Gminą Zagórz w kwestii zwiększenia rekompensaty do poziomu gwarantującego w 100 % pokrycie kosztów funkcjonowania komunikacji, nie przyniosły oczekiwanego rezultatu. Obydwie gminy wyraziły stanowisko, że nie są w stanie zwiększyć dotacji, zaproponowały więc podniesienie cen biletów do poziomu gwarantującego pokrycie różnicy w przekazanej rekompensacie. Gmina Bukowsko natomiast zwróciła się do samorządu Sanoka z propozycją powierzenia Miastu zadania organizacji gminnego transportu zbiorowego na terenie Gminy Bukowsko.

Na podstawie pisma wójta Marka Bańkowskiego, władze Miasta Sanoka i Gminy Bukowsko podpiszą porozumienie, na podstawie którego od 1 września zostanie uruchomiania nowa linia komunikacji miejskiej, która na trasie Sanok – Bukowsko wykona łącznie 8 kursów dziennie, natomiast na trasie Sanok – Wola Piotrowa 4 kursy dziennie. Autobusy kursować będą w dni robocze od poniedziałku do piątku. Porozumienie zostanie zawarte 1 września 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. Zadanie organizacji lokalnego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Bukowsko będzie realizowało Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Sanoku.

Z uwagi na uruchomienie połączeń z Sanoka do Bukowska, konieczne jest ustalenie nowej strefy komunikacji miejskiej oraz cen biletów za usługi przewozowe w tej strefie. Zmiana cen urzędowych za usługi przewozowe w gminnych przewozach pasażerskich, w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka oraz gmin sąsiadujących, które zawarły stosowne porozumienia dotyczy wyłącznie cen biletów w jednej ze stref podmiejskich

Wprowadzono podział na następujące strefy biletowe:

  1. Strefa biletowa 0 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka do ostatniego przystanku komunikacyjnego na terenie Gminy Miasta Sanoka.
  2. Strefa biletowa 1 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka oraz obszar gmin sąsiadujących, które zawarły z Gminą Miasta Sanoka stosowne porozumienia.
  3. Strefa biletowa 2 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka oraz miejscowości: Załuż, Wujskie i Wielopole Zasław.
  4. Strefa biletowa 3 obejmuje obszar administracyjny Gminy Miasta Sanoka oraz obszar Gminy Bukowsko, tj. miejscowości: Bukowsko, Pobiedno, Wolica, Wola Piotrowa oraz Prusiek i Markowce.
  5. Strefa 4 (wewnątrzstrefowa) – obejmuje obszar gmin, które zawarły z Gminą Miasta Sanoka stosowne porozumienia.

Burmistrz Miasta nie podjął decyzji o zwiększeniu cen biletów w strefie „0”, czyli na terenie miasta Sanoka, ze względu na pogorszenie sytuacji ekonomicznej mieszkańców Sanoka z powodu epidemii.

Ceny biletów kształtować się będą następująco:

Rodzaje biletów Ceny biletów w PLN
Strefa

0

Strefa 1 Strefa 2 Strefa 3 Strefa 4
1.Bilet jednorazowy normalny

 

2,40 3,00 4,40 5,00 3,60
ulgowy samorządowy 1,70 2,00 3,40 3,80 3,20
ulgowy ustawowy 1,20 1,50 2,20 2,50 1,80
2. Bilet wieloprzejazdowy czasowy 30 minutowy normalny

 

2,80
ulgowy samorządowy 1,90
ulgowy ustawowy 1,40
3. Bilet wieloprzejazdowy czasowy całodzienny (na 1 dzień) normalny

 

9,00 15,00 17,00
ulgowy samorządowy 6,00 10,00 12,00
ulgowy ustawowy 4,50 7,50 8,50
4. Bilet miesięczny imienny na 1 trasę ważny we wszystkie dni miesiąca normalny

 

72,00 78,00 114,00 130,00 94,00
ulgowy samorządowy 43,00 48,00 80,00 92,00 77,00
ulgowy ustawowy 36,00 39,00 57,00 65,00 47,00
5. Bilet miesięczny imienny sieciowy (na wszystkie linie) ważny we  wszystkie dni miesiąca normalny

 

82,00
ulgowy samorządowy 49,00
ulgowy ustawowy 41,00
6. Bilet okresowy sieciowy „Na okaziciela” miesięczny 95,00 110,00 140,00 160,00
kwartalny 245,00 290,00 380,00 420,00
roczny 835,00 1000,00 1200,00 1500,00

 

Do korzystania z przejazdów bezpłatnych autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:
– zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddali co najmniej 20 litrów krwi
– inwalidzi, osoby z niepełnosprawnościami, niezdolni do samodzielnej egzystencji i wskazani przez nich opiekunowie na podstawie legitymacji
– osoby niewidome i ociemniałe oraz wskazani przez nich opiekunowie na podstawie legitymacji
– dzieci w wieku do lat 4
– dzieci i młodzież dotknięta inwalidztwem lub niepełnosprawnościami
– osoby, które ukończyły 70 lat życia
– posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej
–  inwalidzi wojenni i wojskowi wskazani przez  nich opiekunowie na podstawie legitymacji
Do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga samorządowa) autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:
– dzieci w wieku od lat 4 do lat 7
– uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
– emeryci i renciści
– niesłyszący – członkowie Polskiego Związku Głuchych
Do korzystania z przejazdów ulgowych (ulga ustawowa) autobusami komunikacji miejskiej uprawnieni są:
– studenci szkół wyższych
– kombatanci oraz osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

Kwestie dotyczące komunikacji miejskiej, porozumienia z Gminą Bukowsko, ustalenia cen za usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym w zakresie zadania o charakterze użyteczności publicznej w gminnych przewozach pasażerskich oraz opłat dodatkowych i opłaty manipulacyjnej ustalenia tras przejazdów były przedmiotem dyskusji podczas ostatniej sesji Rady Miasta, która odbyła się 23 lipca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8. Radni podjęli w tych sprawach stosowne uchwały. Projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu „Podkarpacie” Oddział w Sanoku oraz Rady OPZZ Powiatów Sanockiego, Brzozowskiego i Bieszczadzkiego w Sanoku.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":