• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sanoka

Dodano: 28-07-2017

Publikujemy ogłoszenie Burmistrza Miasta Sanoka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko: Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353  z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka”, obejmującego teren miasta Sanoka, w jego granicach administracyjnych.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 28 lipca 2017 r. do 28 sierpnia 2017 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w pokoju nr 54 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 sierpnia 2017 r.  w sali Herbowej Urzędu Miasta o godz.1000.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11  września 2017 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: architektura@um.sanok.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz  Miasta Sanoka.

Załączniki:

_U023_SUiKZP_kierunki_09

U023_S_Sanok_POS_09

U023_S_Sanok_tekst_09 U023_SUiKZP_

POS_rys_A3 U023_SUiKZP_uwarunowania_09

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Województwo Podkarpackie będzie współprowadzić Muzeum Historyczne
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"