• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Porządek obrad XXIX Sesji Rady Miasta Sanoka

Dodano: 24-06-2020

Na wniosek przewodniczącego Rady Miasta Sanoka 25.06.2020r. o godz. 900  w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku  odbędzie się XXIX Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII/196/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 22.04.2020r. dot. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Olchowce oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 260/5 o pow. 0,1502 ha, nr 260/6 o pow. 0,1789 ha, nr 260/7 o pow. 0,1423 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3464 o pow. 0,0901 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 597/3 o pow. 0,0050 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 596/2, 596/3, 596/4, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 338/8 o pow. 0,0036 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 339, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 107/2 o pow. 0,0025 ha stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 108/1 i 108/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przekształcenia Samorządowego Przedszkola nr 3 w Sanoku poprzez zmianę siedziby przedszkola oraz ustalenie jego innej lokalizacji, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sanoka.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 20. Interpelacje.
 21.  Wolne wnioski i zapytania.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":