• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

TBS, szpital, Sosenki, skargi – podsumowanie wczorajszej sesji

Dodano: 29-05-2020
28 maja br. odbyła się XXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Radni miejscy podczas sesji poruszyli szereg zagadnień. Po wysłuchaniu sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrza, Tomasz Matuszewski przedstawił projekt utworzenia spółki Sanockie Towarzystwo Budownictwa Społecznego, której celem jest rozwój budownictwa mieszkaniowego w Sanoku.

TBS-y mają zwiększyć gminny zasób mieszkaniowy służący zaspokajaniu potrzeb osób o niskich i przeciętnych dochodach, realizując inwestycje w ramach rządowego programu bezzwrotnego finansowego wsparcia budownictwa. Inwestycje mieszkaniowe z zakresu społecznego budownictwa czynszowego umożliwią dostęp do lokali mieszkalnych na zasadach nierynkowych, na podstawie kryteriów określonych przez Radę Miasta Sanoka. TBS jest inicjatywą prorozwojową, uwzględniającą różne potrzeby mieszkańców. Radni jednogłośnie zadecydowali o utworzeniu Sanockiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Dodatkowym punktem obrad był wniosek złożony przez klub radnych PIS o wsparcie dla szpitala w kwocie 200 tys. zł. Po wprowadzeniu niezbędnych poprawek i wskazania źródła finansowania, burmistrz poprosił radnych, by zagłosowali za przyjęciem uchwały. 200 tys. złotych z miejskiego budżetu zostanie przekazane powiatowi sanockiemu, jako dotacja celowa na wykonanie wentylacji mechanicznej w izolatkach Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego. Radni podjęli uchwałę o wsparciu sanockiego szpitala jednogłośnie. Kolejna uchwała wprowadzała zmiany w budżecie na rok 2020.

Kilka uchwał zostało podjętych ws. sprzedaży nieruchomości, w drodze przetargu, na wniosek właścicieli nieruchomości przylegających, bezprzetargowo i na wniosek użytkownika wieczystego.

Kolejne dwie uchwały dotyczyły przyjęcia przez radnych „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka i określenie szczegółowych warunków oraz trybu przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach w/w programu. Celem programu jest nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych, motywowanie do dalszego rozwoju, pogłębianie aspiracji edukacyjnych i aktywności.

Radni rozpatrywali projekt uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z  zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania. Uchwała w tej sprawie podjęta jednogłośnie była wymagana koniecznością ujednolicenia i uaktualnienia  oraz dostosowania do obecnych potrzeb.

Uchwała zmieniająca zasady udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Sanoka dla rodzinnych ogródków działkowych została przyjęta jednogłośnie. Na terenie Miasta Sanoka funkcjonują 22 Rodzinne Ogrody Działkowe, stąd należało określić wysokość wsparcia, jaka zostanie udzielona danemu ogrodowi.

Radni odrzucili projekt uchwały dotyczący wyrażenia zgody na zmianę porozumienia międzygminnego z Miastem Krosno zawartego 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Miastu Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w Sanoku. Przedłużenie porozumienia pomiędzy Krosnem i Sanokiem, o które wnioskowały władze Krosna, miało na celu  kontynuację inwestycji MPGK – Krośnieński Holding Komunalny  Sp. z o.o.

Następnie radni dyskutowali nt. wniosku burmistrza o zawarcie porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Stalowa Wola zadania publicznego w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka. Porozumienie zostanie zawarte na czas określony od 1 lipca do 31 grudnia z możliwością przedłużenia. Radni zadecydowali o tym jednogłośnie.

W grudniu 2019 r. FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o. przedłożyła miastu Sanok aneks do obowiązującej umowy na zagospodarowanie odpadów komunalnych. Aneks zakładał wyższą stawkę odbioru z możliwością kwartalnego jej wzrostu. W wyniku zakończenia umowy, ogłoszono przetarg nieograniczony. Na czas trwania procedury przetargowej, w wyniku prowadzonych negocjacji pomiędzy burmistrzem miasta Sanoka Tomaszem Matuszewskim, a prezydentem Stalowej Woli Lucjuszem Nadbereżnym została podpisana umowa z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunalnym w Stalowej Woli, które przyjmuje odpady zmieszane ze stawką 590 zł netto/Mg. Umowa została zawarta na 3 miesiące, dlatego zasadnym jest podpisanie porozumienia międzygminnego.

Dwie skargi złożone na działalność burmistrza po rozpatrzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji zostały uznane przez radnych za bezsadane. Wiele dyskusji wywołały dwie skargi na dyrektora szkoły nr 4 w Sanoku. Opinie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jako bezsadane, zostały odrzucone przez Radę Miasta Sanoka.

Rada Miasta Sanoka przyznała nagrody miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie Kultura i Sztuka za rok 2019 Waldemarowi Szybiakowi – dyrektorowi Sanockiego Domu Kultury w kategorii upowszechniania kultury i sztuki oraz Adamowi Gromkowi w kategorii twórczość artystyczna.

Rada Miejska zadecydowała o uzupełniającym wyborze ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie na kadencję 2020-2023. Radni, po zapoznaniu się ze sprawozdania Straży Miejskiej z działalności w 2019 r. zadawali pytania komendantowi Markowi Przystaszowi. Jednym z ostatnich punktów obrad był temat sprzedaży i przeznaczenia Sosenek. Zastępca burmistrza Artur Kondrat przedstawił koncepcję zagospodarowania Sosenek. Radni wyrazili swoje różne, a nawet skrajne opinie na temat sprzedaży Sosenek. W zapytaniach i wolnych wnioskach poruszali problemy, które dotyczą mieszkańców Sanoka. Tradycyjnie najwięcej emocji wywołują drogi, a dokładniej potrzeba ich remontów. Radni wskazywali też na konieczność odnowy niektórych obiektów sportowych, koszenia trawników, czy ostatnio pojawił się problem dzikich zwierząt w mieście. Po ok. 10 godzinach obrad przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak zamknął obrady.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":