• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Uchwały podczas obrad XXIX Sesji Rady Miasta Sanoka przyjęte większością głosów

Dodano: 25-06-2020

25 czerwca br. radni obradowali podczas XXIX Sesji zwołanej na wniosek przewodniczącego Rady Miasta. Po wysłuchaniu sprawozdań komisji i burmistrza radni podjęli szereg uchwał. 

Pierwsza z nich dotyczyła udzielenia pomocy finansowej Województwu Podkarpackiemu na realizację zadania „Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a drogą krajową nr 28” w związku z rozłożeniem finansowania inwestycji na 2021 r. W związku z powyższym radni w uchwale uwzględnili zmianę dot. zaciągnięcia zobowiązania finansowego wykraczającego poza rok budżetowy.

Na wniosek burmistrza miasta Sanoka radni podjęli uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu na realizację zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku. Kwotę w wysokości  50 tys. zł zaplanowaną na organizację m.in. festiwalu Karpaty Góry Kultury, który ze względu sytuację epidemiologiczną nie odbędzie się w tym roku, przekazano Muzeum Historycznemu. Działalność tej instytucji kultury również z powodu pandemii jest zagrożona, dlatego dyrektor zwracał się do burmistrza z prośbą o wsparcie na początku maja br.

Radni uchwalili zmiany budżetowe. Zwiększone dochody o kwotę 387 tys. zł z tytułu odszkodowania za zalany basen zostaną przeznaczone na remont klatki schodowej przy ul. Pięknej i wymianę trzech pieców w lokalach socjalnych (25 tys. zł.), remontów pustostanów (100 tys.), zaliczki na remonty budynków Wspólnot Mieszkaniowych (112 tys. zł) i dotacje na bieżącą działalność biblioteki miejskiej (150 tys. zł.). Realizacja zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 117099R – ul. Stawiska wymagała wprowadzenia do budżetu środków z Funduszu Dróg Samorządowych (601 125 zł). Przeniesienia wydatków dotyczyły dotacji dla Muzeum Historycznego (50 tys. zł), oświetlenia ul. Beksińskiego, projektu wykonawczego „Modernizacji hali widowiskowo-sportowej Arena Sanok” (27 700 zł.), zakupu sprzętu do transmisji obrad sesji RM (15 tys. zł), sfinansowania nagród w plebiscycie „Złota Dziesiątka 2019” Tygodnika Sanockiego (1000 zł.) i inwestycji drogowych – dotacji dla woj. podkarpackiego (1 108 803, 04 zł).

Rada Miasta Sanoka zatwierdziła sprawozdanie finansowe Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2019 r.

Radni zadecydowali też w dwóch uchwałach o sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości w obrębie Olchowiec i Posady oraz o zbyciu w drodze bezprzetargowej nieruchomości w dzielnicach Wójtostwo i Śródmieście. Sprzedaż w tych przypadkach odbędzie się na wniosek właścicieli nieruchomości przyległych działek.

Decyzją radnych Samorządowe Przedszkole Publiczne Nr 3 w Sanoku zmieni swoją siedzibę. Uchwała intencyjna w tej sprawie otrzymała pozytywną opinię Podkarpackiego Kuratora Oświaty w Rzeszowie dn. 12 marca br. Uchwała Rady Miasta Sanoka miała charakter formalny. Zmienił się nr porządkowy budynku.

Radni jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali uchwałę w sprawie przyznania Jerzemu Ginalskiemu Honorowego Obywatelstwa Miasta Sanoka. Powołali też doraźną Komisję Statutową do opracowania zmian w statucie Miasta Sanoka, w statutach Rad Dzielnic oraz Ordynacji Wyborczej do Rad Dzielnic. W jej skład weszli Sławomir Miklicz – przewodniczący oraz Andrzej Romaniak Beata Wróbel i Bogusława Małek.

Na koniec dyskutowano o sprawach bieżących, budżecie i drogach.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":