• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

27 VI: XXXVII i XXXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 26-06-2017

W najbliższy wtorek (tj. 26 czerwca 2017 r.) o godzinie 9:00 i 11.00 odbędzie się XXXVII Sesja Rady Miasta Sanoka (Absolutoryjna) oraz XXXVIII Sesja Rady Miasta. Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni:

XXXVII Sesja Absolutoryjna Rady Miasta Sanoka VII kadencji, godz. 9.00: 

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2016 rok.
4. Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
5. Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu miasta za 2016 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Sanoka za 2016 rok.
7. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
8. Odczytanie uchwały RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2016 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2016 rok.
10. Zamknięcie obrad sesji.

XXXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji, ok. godz. 11.00:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „Wsparcie usług socjalnych poprzez utworzenie transgranicznych centrów rehabilitacji i sportu dla dzieci w wieku szkolnym w Sanoku (Polska) i Wynohradiwie (Ukraina) przygotowywanego w partnerstwie w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Nr XXI/185/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych udostępnionych dla operatorów i przewoźników, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasta Sanoka, warunków i zasad korzystania z tych obiektów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Bronisława Prugara- Ketlinga w Sanoku w ośmioletnią szkołę podstawową, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Św. Kingi w Sanoku w ośmioletnią szkołę podstawową, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w Sanoku w ośmioletnią szkołę podstawową, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku w ośmioletnią szkołę podstawową, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II w Sanoku w ośmioletnią szkołę podstawową, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 7 w Sanoku w ośmioletnią szkołę podstawową, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sanoka.
19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych Miasta Sanoka.
20. Interpelacje.
21. Wolne wnioski i zapytania.
22. Zamknięcie obrad sesji.

m3m4

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Województwo Podkarpackie będzie współprowadzić Muzeum Historyczne
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"