• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

XLI Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 19-09-2017

W najbliższy czwartek (tj. 21 września 2017 r.) o godzinie 9:00 odbędzie się XLI Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższej Sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. lnformacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej części gruntu położonego w Sanoku przy ul. Traugutta, będącego własnością Gminy Miasta Sanoka, stanowiącego część działki oznaczonej w ewidencji gruntów z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obr. Posada, w rejonie ulicy Stróżowskiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,,PRZEMYSKA l”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w dzielnicy Olchowce d. Jednostka Wojskowa, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia ,,Wieloletniego Planu lnwestycyjnego Gminy Miasta Sanoka na lata 2016-2020″, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do użycia herbu Miasta Sanoka przez Stowarzyszenie Modelarzy Lotniczych al. Wojska Polskiego 40159,38-500 Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. lnterpelacje.
16. Wolne wnioski i zapytania.
17. Zamknięcie obrad sesji.

burmistrznasesji

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Województwo Podkarpackie będzie współprowadzić Muzeum Historyczne
Inwestycyjne:
Inwestycje Drogowe 2017
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"