• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

XXVIII Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 28-05-2020

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713./ zwołuję XXVIII Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji.  Sesja odbędzie się w dniu 28.05.2020r. o godz. 900  w  Sali Gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku  z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Informacja Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie Polityki Mieszkaniowej Sanoka (lata 1995-2020).
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie utworzenia spółki Sanockie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, położonych w Sanoku obr. Wójtowstwo, oznaczonych jako działki nr 81/3 o pow. 0,0046 ha i nr 86/3 o pow. 0,0032 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 83/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, położonych w Sanoku obr. Wójtowstwo, oznaczonych jako działki nr 81/4 o pow. 0,0033 ha i nr 86/4 o pow. 0,0028 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 84/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Wójtowstwo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 157/102 o pow. 0,1400 ha na rzecz użytkowania wieczystego tej nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Posada, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2161/4 o pow. 0,0230 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Dąbrówka przy ul. Sanockiej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2424 o pow. 0,1451 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka, położonej w Sanoku obr. Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1165/6 o pow. 0,0074 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży Szkół prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Miasta Sanoka dla rodzinnych ogródków działkowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na zmianę Porozumienia międzygminnego Nr GK.033.2.5.2018.H zawartego w dniu 12 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Krosno wybranego zakresu zadania utrzymania czystości i porządku w gminie, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Stalowa Wola zadania publicznego w zakresie zagospodarowania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana T.W.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani H.B.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pana B.B.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi Pani E. W.-S.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA I SZTUKA” za rok 2019.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia dodatkowych wyborów na ławników do Sądu Okręgowego w Krośnie.
 28. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2019.
 29. Informacja na temat Ośrodka Wypoczynkowo – Rekreacyjnego Sosenki.
 30. Interpelacje.
 31. Wolne wnioski i zapytania.
 32. Zamknięcie obrad sesji.

 

    Przewodniczący

Rady Miasta

                                                                                          

 Andrzej Romaniak

Sesja będzie tradycyjnie transmitowana online (https://crv.pl/transmisja-podkarpackie-rada_miasta_sanok).

 

UWAGA!!!

Odnośnie pkt  22,23,24,25 (skargi) Radni mogą zapoznać się z dokumentacją w Biurze Rady Miasta pokój nr 66.

 

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 / pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":