• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Zgłoszenie do udziału w debacie nad Raportem o Stanie Gminy Miasta Sanoka za 2019 rok.

Dodano: 15-07-2020

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020r. poz. 374) Burmistrz Miasta Sanoka przedstawia Radzie Miasta Sanoka Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka za rok 2019.

W debacie  nad Raportem o stanie Miasta Sanoka za 2019 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy miasta. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób do Przewodniczącego Rady Miasta.

Zgodnie z art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie miasta. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Miasta.

Sesja, na której zostanie przedstawiony Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka za 2019 rok  odbędzie się 23 lipca 2020r. godzinie 900 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku.

W związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 22 lipca 2020 r. do godz. 15.30 w Biurze Rady Miasta pokój nr 66 Urzędu Miasta Sanoka.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka (BIP),  oraz Biurze Rady Miasta pokój nr 66 Urzędu Miasta Sanoka.

Administratorem danych osobowych osób popierających mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Sanoka jest Urząd Miasta Sanoka ul. Rynek 1, 38 -500 Sanok.

Link do strony BIP i zakładki Raport o stanie Gminy Miasta Sanoka

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 23.07.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":