• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

10 IV: Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 09-04-2018

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta Sanoka zwołuje LII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 10.04.2018 r. (wtorek) o godz. 9.00 w Sali Herbowej (pokój nr 64) Urzędu Miasta w Sanoku, Rynek 1 z następującym porządkiem obrad:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Powołanie sekretarza sesji.
3.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5.    Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały dot. udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Podkarpackiego na realizację zadania :”Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a droga krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „Rozwijamy się dzięki e-usługom. Samorządowe partnerstwo na rzecz informatyzacji, współpracy z przedsiębiorcami” przygotowywanego w partnerstwie w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II osi priorytetowej – Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Burmistrz Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Sanoka do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych stanowiących własność lub będących w zarządzaniu Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały Nr XIII/96/15 z dnia 27.10.2015r. w sprawie Opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Sanoka (aktualizacja kwiecień 2018), z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia „Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru  godzin zajęć dla pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości położonej w Sanoka przy ul. Wesołej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1487/2 o pow. 0,0005 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej  jako działka nr 1502, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy „Skwer Niepodległości” dla placu w Sanoku znajdującym się przy ulicy Kościuszki, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
19.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany części obowiązującego MPZP terenu położonego w dzielnicy Śródmieście o nazwie „Jagiellońska – I”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
20.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP „Przemyska I” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
21.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Sanoka.
22.    Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta Sanoka.
23.    Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej za rok 2017.
24.    Interpelacje.
25.    Wolne wnioski i zapytania
26.    Zamknięcie obrad sesji.

Urząd Miasta Sanoka

sesja_archiwum

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Finał Radia Biwak
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017