• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

26 VI: Dwie Sesje Rady Miasta Sanoka

Dodano: 25-06-2018

26 czerwca 2018 r. w Sali Herbowej Urzędu Miasta Radni będą dyskutować nad porządkiem dwóch sesji. O godzinie 9.00 rozpocznie się Sesja Absolutoryjna. Po jej zakończeniu, ok. godz. 11.00 odbędzie się LV Sesja Rady Miasta Sanoka. Poniżej prezentujemy porządek sesji:

Sesja Absolutoryjna

1.    Otwarcie obrad.
2.    Powołanie sekretarza sesji.
3.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2017 rok.
4.    Odczytanie uchwały RIO w/s sprawozdania Burmistrza Miasta Sanoka z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
5.    Odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej o  wykonaniu budżetu miasta za 2017 rok.
6.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2017.
7.    Wniosek  Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta.
8.    Odczytanie uchwały RIO dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka  z wykonania budżetu miasta za 2017 rok.
9.    Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
10.    Zamknięcie obrad sesji.

LV Sesja Rady Miasta:

1.    Otwarcie obrad.
2.    Powołanie sekretarza sesji.
3.    Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4.    Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5.    Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6.    Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2813/3 o pow. 0,1307 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada  oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2324/10 o pow. 0,0196 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3378 o pow. 0,0922 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 913/11 o pow. 0,0241 ha wraz z prawem własności nawierzchni asfaltowej znajdującej się na gruncie oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Spółki PKP Energetyka S.A oraz jej następców prawnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13.    Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc  sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14.    Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Sanoku za rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15.    Interpelacje.
16.    Wolne wnioski i zapytania
17.    Zamknięcie obrad sesji.

Urząd Miasta Sanoka

sesja_archiwum

znajdznas-pasek-1024x65