• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

29 V: Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 28-05-2018

Na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miasta Sanoka zwołuje LIII Sesję Rady Miasta Sanoka VII kadencji, która odbędzie się w dniu 29.05.2018r. (wtorek) o godz. 900 w Sali Herbowej pokój nr 64 Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 z następującym

porządkiem obrad;

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Olchowce przy ul. Witkiewicza oznaczonej jako działka nr 58/165 o pow. 0,2570 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym dodatkowego pomieszczenia o pow. użytkowej 9,88m2 powstałego w wyniku adaptacji części strychu przeznaczonego na poprawę warunków zagospodarowania lokalu mieszkalnego nr 10 położonego w budynku przy ul. Daszyńskiego 15 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia MPZP „PRZEMYSKA I” z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Zagórz w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dot. wykonywania przez Gminę Miasta Sanoka zadań Gminy Sanok w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziedzinie „KULTURA i SZTUKA” w roku 2017.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Interpelacje.
 17. Wolne wnioski i zapytania.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Urząd Miasta Sanoka

sesja_archiwum

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
O inwestycjach z burmistrzem
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017