• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Absolutorium dla Burmistrza Miasta Sanoka

Dodano: 06-07-2021
6 lipca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 w Sanoku odbyła się sesja absolutoryjna podczas, której radni wysłuchali referatu nt. Raportu o Stanie Gminy Miasta Sanoka za 2020 r. wygłoszonego przez burmistrza.

Przedstawił on najważniejsze działania podejmowane przez samorząd w 2020 roku, który został zdominowany przez walkę z COViD-19. Burmistrz wspomniał o wspieraniu służby zdrowia będącej na pierwszej linii frontu w walce z pandemią, przedsiębiorców poprzez umorzenie spłaty czynszów. Instytucje i jednostki budżetowe zostały zobligowane do pracy w systemie zdalnym, co wymagało przeorganizowania tak pracy, aby wszystkie zadania gminy były realizowane w sposób płynny – Pandemia nałożyła na nas nowe obowiązki, nie wpłynęło to jednak na realizację zamierzonych celów, nawiązaliśmy współpracę ze spółką PGE Energia Ciepła, pozyskaliśmy imponujące środki na przebudowę dróg, przenieśliśmy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej do nowej siedziby, pracowaliśmy nad projektem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – kontynuował burmistrz – Rozpoczęliśmy działania zmierzające do budowy mieszkań i poszerzenia granic miasta. Następnie radni dyskutowali nad Raportem. Rada udzieliła burmistrzowi wotum zaufania, przy 12 głosach za, 3 przeciw i 2 wstrzymujących.
Burmistrz przedstawił radnym sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Zwrócił uwagę, że w momencie zatwierdzania budżetu 16 stycznia ur. był on oceniany, jako budżet trudny do realizacji.  – Odzyskanie utraconych środków w wyniku restrukturyzacji PBS, lepsza niż prognozowana realizacja w II półroczu dochodów z podatków, dwukrotnie większe, niż planowane w uchwale budżetowej dochody ze sprzedaży majątku gminnego pozwoliły zrealizować wynik deficytu budżetu o wiele lepszy, niż był prognozowany. W 91% zostały zrealizowane ujęte w planach działania inwestycyjne. Budżet w ciągu roku zwiększył się o 10 mln w związku z pozyskanymi środkami na inwestycje.
Skarbnik Bogdan Florek uzupełnił sprawozdanie finansowe i z realizacji budżetu o szczegółowe informacje. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Romaniak odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie, Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Bogusława Małek przedstawiła pozytywną opinię Komisji Rewizyjnej. Nikt z radnych nie zabrał głosu w dyskusji nad  sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem z wykonania budżetu.
Uchwała ws. zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Sanoka za rok 2020 została podjęta jednomyślnie przy 1 głosie sprzeciwiającym się. Komisja rewizyjna złożyła wniosek o udzielenie burmistrzowi absolutorium. Przedstawiono uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie dot. zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Sanoka  z wykonania budżetu miasta za 2020 rok. Ostatnią uchwałą podejmowaną podczas sesji było udzielenie Burmistrzowi Miasta Sanoka absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. Po dyskusji, burmistrz otrzymał absolutorium przy 14 głosach ZA i 3 PRZECIW.
Na koniec burmistrz podziękował radnym, przewodniczącym Rad Dzielnic, pracownikom urzędu i jednostek podległych oraz pracownikom instytucji i jednostek budżetowych za współpracę i realizację wielu przedsięwzięć.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Prezentacja Raportu o Stanie Gminy za 2020r. 06.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":