• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Dodano: 25-01-2017

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Sanoka zachęca mieszkańców Miasta Sanoka, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji,  które na kolejnym etapie aktualizacji programu rewitalizacji zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, wykonalnością oraz wpływem na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze Miasta. W przypadku spełnienia powyższych przesłanek zostaną one wpisane na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie rewitalizacji.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Na obecnym etapie trwają prace nad wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Planowany termin opublikowania projektu dokumentu to 20 lutego 2017 roku.

Zainteresowanych zachęcamy do składania propozycji zadań poprzez wypełnianie formularza

Szczególnie prosimy o wskazanie projektów, które będą służyły rozwiązywaniu problemów społecznych,
w tym przede wszystkim dotyczących:

 • przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych
  z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:

  • placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  • obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  • obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
  • obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
  • budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
 • działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 • zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
 • modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
 • modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze).
 • projektów „miękkich” skierowanych do społeczności lokalnej np.:
  • wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
  • organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
  • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują tereny kryzysowe, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu oryginał złożyć do biura podawczego tut. Urzędu Miasta, Rynek 1 lub przesłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej na adres rozwoj@um.sanok.pl w tytule prosimy podać: Zgłoszenie Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego.

Na wypełnione formularze czekamy do 13 lutego 2017 roku

Osoby do kontaktu:

Gabriela Kondyjowska tel. (13) 46-52-867
Agnieszka Kopańska tel. (32) 326-78-17

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 przewidujemy w drugiej połowie lutego, o czym informować będziemy na bieżąco.

Zachęcamy do współtworzenia programu rewitalizacji i wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w Mieście Sanok.

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022” dokument współfinasowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Załączniki: formularz

m

zcx

Szanowni Państwo,

Burmistrza Miasta Sanoka informuje, iż trwa ostatni etap tworzenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Na obecnym etapie zakończono przyjmowanie formularzy działań rewitalizacyjnych. Działania, które pokrywały się z wyznaczonym obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym zostały uwzględnione
w projektowanym dokumencie. Ponadto stworzona została także tabela obejmująca działania spoza wyznaczonych obszarów, które będą oddziaływały na teren całego Miasta Sanoka. Projekt dokumentu oraz mapa obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji jest udostępniona w celu zebrania Państwa opinii i uwag na które czekamy do dnia 17.03.2017 r. Uwagi i opinie można zgłosić w formie elektronicznej na adres: rozwoj@um.sanok.pl lub złożyć w formie papierowej na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1.

Dodatkowo w celu umożliwienia zebrania jak najszerszych opinii mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy z terenu Miasta Sanoka dnia 14 marca 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne składające się z dwóch etapów:

 • Etap I – o godzinie 11.00 odbędzie się wyjście w teren na tzw. spacer studyjny. Celem spaceru jest udanie się w miejsca wybranych planowanych projektów rewitalizacyjnych oraz uzyskanie opinii
  i sugestii interesariuszy w tym zakresie. Planowany czas zakończenia spaceru – godzina 15.00.

Apelujemy o ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

 • Etap II – o godzinie 16.00 – spotkanie podsumowujące prace nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku. Celem spotkania będzie m.in. przedstawienie dalszej procedury realizacji zapisów dokumentu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych!!!

do pobrania dokument roboczy: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Przyjęcie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXI/286/17 z dnia 28 marca 2017 roku przyjęła do realizacji Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 216-2022

 


Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Sanoka informuje o możliwości wniesienia uwag do Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022.

Udział opinii publicznej w kształtowaniu dokumentu jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji jest czynnikiem niezbędnym dla wydostania z kryzysu obszarów zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta. To właśnie mieszkańcy poprzez wyrażenie swojej opinii mogę przyczynić się do wydobycia z kryzysu najbardziej potrzebujących przestrzeni miejskich.

W tym celu prosimy o zgłoszenie uwag do 14.12.2017r.:

 • W formie papierowej do Biura Obsługi Klienta, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 1
 • W formie elektronicznej na adres: rozwoj@um.sanok.pl

Dokument Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 pobrać można poprzez klikniecie linku.

Zachęcamy do przyłączenia się do konsultacji społecznych!


Przyjęcie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr XL/407/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku przyjęła do realizacji Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 przyjęty został uchwałą nr 448/9377/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wpisania LPR do wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Podkarpackiego.

Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr LVIII/474/18  z dnia 11 września 2018 roku przyjęła do realizacji Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Jednocześnie Burmistrz Miasta Sanoka podpisał i opublikował Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022”.

W związku ze zmianą treściu dokumentu Burmistrz Miasta Sanoka podpisał i opublikował Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022”.

Miejsca realizacji projektów inwestycyjnych

Obszar rewitalizacji Miasta Sanoka na tle obszaru zdegradowanego

Obszar rewitalizacji Miasta Sanoka

Umowny podział obszaru rewitalizacji na dwie części

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.04.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":