• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Dodano: 25-01-2017

Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Sanoka zachęca mieszkańców Miasta Sanoka, przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych wpisujących się w proces rewitalizacji,  które na kolejnym etapie aktualizacji programu rewitalizacji zostaną zweryfikowane pod kątem zgodności z celami programu, wykonalnością oraz wpływem na eliminację lub ograniczenie negatywnych zjawisk na obszarze Miasta. W przypadku spełnienia powyższych przesłanek zostaną one wpisane na listę planowanych podstawowych przedsięwzięć lub ujęte w ramach charakterystyki pozostałych dopuszczalnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w programie rewitalizacji.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Na obecnym etapie trwają prace nad wyznaczeniem obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji. Planowany termin opublikowania projektu dokumentu to 20 lutego 2017 roku.

Zainteresowanych zachęcamy do składania propozycji zadań poprzez wypełnianie formularza

Szczególnie prosimy o wskazanie projektów, które będą służyły rozwiązywaniu problemów społecznych,
w tym przede wszystkim dotyczących:

 • przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji obiektów infrastrukturalnych
  z przeznaczeniem na cele społeczne, obejmujące:

  • placówki oferujące wsparcie dzienne dla dzieci i młodzieży (np. żłobki, przedszkola i inne formy wychowania przedszkolnego, szkoły, świetlice, w tym środowiskowe),
  • obiekty rekreacyjne (np. ścieżki zdrowia, place zabaw, boiska),
  • obiekty, w których świadczone są usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców,
  • obiekty wielofunkcyjne, w których łączone są różne funkcje społeczne;
  • budowę, przebudowę, rozbudowę, modernizację i adaptację obiektów infrastruktury kultury;
 • działań prowadzących do ożywienia gospodarczego rewitalizowanych obszarów (np. zagospodarowanie przestrzeni na cele gospodarcze);
 • zagospodarowania (przebudowy, rozbudowy, modernizacji i adaptacji) przestrzeni publicznej na cele społeczne (np. place, skwery, parki);
 • modernizacji, renowacji budynków użyteczności publicznej poprawiających ich estetykę zewnętrzną;
 • modernizacji, renowacji części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych, tj. odnowienie elementów strukturalnych budynku (dachy, fasady, okna i drzwi w fasadzie, klatki schodowe i korytarze).
 • projektów „miękkich” skierowanych do społeczności lokalnej np.:
  • wsparcie doradcze i szkoleniowe w zakresie tworzenia i prowadzenia przedsiębiorstw społecznych m.in. spółdzielni socjalnych;
  • organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;
  • organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;
  • organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują tereny kryzysowe, mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Wszystkie pola formularza należy wypełnić (czytelnie/komputerowo) i po podpisaniu oryginał złożyć do biura podawczego tut. Urzędu Miasta, Rynek 1 lub przesłać wypełniony formularz w wersji elektronicznej na adres rozwoj@um.sanok.pl w tytule prosimy podać: Zgłoszenie Przedsięwzięcia Rewitalizacyjnego.

Na wypełnione formularze czekamy do 13 lutego 2017 roku

Osoby do kontaktu:

Gabriela Kondyjowska tel. (13) 46-52-867
Agnieszka Kopańska tel. (32) 326-78-17

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 przewidujemy w drugiej połowie lutego, o czym informować będziemy na bieżąco.

Zachęcamy do współtworzenia programu rewitalizacji i wspólnych działań na rzecz poprawy jakości życia w Mieście Sanok.

„Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022” dokument współfinasowany ze środków Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz budżetu państwa.

Załączniki: formularz

m

zcx

Szanowni Państwo,

Burmistrza Miasta Sanoka informuje, iż trwa ostatni etap tworzenia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022. Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanych części miasta i uzupełnienie ich o nowe funkcje.

Na obecnym etapie zakończono przyjmowanie formularzy działań rewitalizacyjnych. Działania, które pokrywały się z wyznaczonym obszarem rewitalizacji i obszarem zdegradowanym zostały uwzględnione
w projektowanym dokumencie. Ponadto stworzona została także tabela obejmująca działania spoza wyznaczonych obszarów, które będą oddziaływały na teren całego Miasta Sanoka. Projekt dokumentu oraz mapa obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji jest udostępniona w celu zebrania Państwa opinii i uwag na które czekamy do dnia 17.03.2017 r. Uwagi i opinie można zgłosić w formie elektronicznej na adres: rozwoj@um.sanok.pl lub złożyć w formie papierowej na Biuro Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1.

Dodatkowo w celu umożliwienia zebrania jak najszerszych opinii mieszkańców oraz pozostałych interesariuszy z terenu Miasta Sanoka dnia 14 marca 2017 r. odbędą się konsultacje społeczne składające się z dwóch etapów:

 • Etap I – o godzinie 11.00 odbędzie się wyjście w teren na tzw. spacer studyjny. Celem spaceru jest udanie się w miejsca wybranych planowanych projektów rewitalizacyjnych oraz uzyskanie opinii
  i sugestii interesariuszy w tym zakresie. Planowany czas zakończenia spaceru – godzina 15.00.

Apelujemy o ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych.

 • Etap II – o godzinie 16.00 – spotkanie podsumowujące prace nad Aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku. Celem spotkania będzie m.in. przedstawienie dalszej procedury realizacji zapisów dokumentu.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych!!!

do pobrania dokument roboczy: Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Przyjęcie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr XXXI/286/17 z dnia 28 marca 2017 roku przyjęła do realizacji Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 216-2022

 


Szanowni Państwo, Burmistrz Miasta Sanoka informuje o możliwości wniesienia uwag do Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022.

Udział opinii publicznej w kształtowaniu dokumentu jakim jest Lokalny Program Rewitalizacji jest czynnikiem niezbędnym dla wydostania z kryzysu obszarów zdegradowanych znajdujących się na terenie miasta. To właśnie mieszkańcy poprzez wyrażenie swojej opinii mogę przyczynić się do wydobycia z kryzysu najbardziej potrzebujących przestrzeni miejskich.

W tym celu prosimy o zgłoszenie uwag do 14.12.2017r.:

 • W formie papierowej do Biura Obsługi Klienta, Urząd Miasta Sanoka, ul. Rynek 1, pok. 1
 • W formie elektronicznej na adres: rozwoj@um.sanok.pl

Dokument Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 pobrać można poprzez klikniecie linku.

Zachęcamy do przyłączenia się do konsultacji społecznych!


Przyjęcie Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr XL/407/18 z dnia 11 stycznia 2018 roku przyjęła do realizacji Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016-2022 przyjęty został uchwałą nr 448/9377/18 Zarządu Województwa Podkarpackiego z dnia 4 lipca 2018 roku w sprawie wpisania LPR do wykazu programów rewitalizacji gmin Województwa Podkarpackiego.

Rada Miasta Sanoka Uchwałą Nr LVIII/474/18  z dnia 11 września 2018 roku przyjęła do realizacji Aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022

Jednocześnie Burmistrz Miasta Sanoka podpisał i opublikował Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022”.

W związku ze zmianą treściu dokumentu Burmistrz Miasta Sanoka podpisał i opublikował Obwieszczenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sanoka na lata 2016-2022”.

Miejsca realizacji projektów inwestycyjnych

Obszar rewitalizacji Miasta Sanoka na tle obszaru zdegradowanego

Obszar rewitalizacji Miasta Sanoka

Umowny podział obszaru rewitalizacji na dwie części

Zgodnie z zapisami dokumentu przeprowadzono jego ocenę pod względem aktualności i stopnia realizacji zawartych w nim inwestycji. Ocena obejmuje okres od 11 września 2018 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Miasta Sanoka Uchwałą nr XXXIX/307/21 z dnia 28 stycznia 2021 r. przyjęła Ocenę aktualności i stopnia realizacji dokumentu pn. „Aktualizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Sanoka na lata 2016 – 2022.

załącznik do Uchwały Nr XXXXIX.307.21

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":