• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego

W związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem 4 marca br. zarządzeniem Burmistrza Miasta Sanoka został powołany Zespół ds. monitorowania i koordynacji działań na terenie miasta Sanoka. Zespół ten ma za zadanie koordynować działania w UM oraz instytucjach funkcjonujących na terenie miasta. Wszelkie informacje dot. koronawirusa należy zgłaszać pod nr telefonu: 13 46 52 845, e-mail: mcr@um.sanok.pl.


Główny Inspektor Sanitarny w uzgodnieniu z Ministrem Zdrowia przypominają o konieczności przestrzegania zaleceń w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem.

PODSTAWOWE ŚRODKI OCHRONNE PRZECIWKO KORONAWIRUSOWI

 Koronawirus jest wirusem osłoniętym cienką warstwą tłuszczową dlatego jest wrażliwy na takie detergenty jak mydło oraz preparaty do dezynfekcji na bazie alkoholu.

Wirus przenosi się:

 1. bezpośrednio, drogą kropelkową – zawierające wirusa drobne kropelki powstające w trakcie kaszlu, kichania, mówienia mogą być bezpośrednią przyczyna zakażenia. Odległość 1-1,5 m od osoby, z którą prowadzimy rozmowę, traktowana jest jako bezpieczna pod warunkiem, że osoba ta nie kaszle i nie kicha w naszym kierunku (strumień wydzieliny oddechowej pod ciśnieniem),
 2. pośrednio, poprzez skażone wydzieliną oddechową (podczas kichania czy kaszlu) przedmioty i powierzchnie. Wirus nie ma zdolności przetrwania poza organizmem człowieka, ulega dezaktywacji po kilku- kilkunastu godzinach.

Zaleca się:

1) Zachować bezpieczną odległość od rozmówcy (1-1,5 m).

2) Promować regularne i dokładne mycie rąk przez pracowników, kontrahentów i klientów: wodą z mydłem lub zdezynfekować je środkiem na bazie alkoholu:

 • upewnić się, że pracownicy, kontrahenci i klienci mają dostęp do miejsc, w których mogą myć ręce mydłem i wodą,
 • umieść dozowniki z płynem odkażającym przy wejściach i w widocznych miejscach w miejscu pracy i upewnij się, że dozowniki te są regularnie napełniane,
 • wywieś plakaty promujące mycie rąk,
 • zaleca się organizację szkoleń dla personelu przez specjalistów ds. bezpieczeństwa
  i higieny pracy.

3) Nie dotykać dłońmi okolic twarzy a zwłaszcza ust, nosa i oczu.

4) Zapewnić, aby miejsca pracy były czyste i higieniczne:

 • powierzchnie w tym podłogi, biurka, lady i przedmioty (np. telefony, klawiatury), klamki, poręcze muszą być regularnie przecierane z użyciem wody i detergentu lub środka dezynfekcyjnego,
 • wszystkie miejsca, z których często korzystają pracownicy i goście np. toalety powinny być starannie czyszczone idezynfekowane.

Nie istnieje szczepionka ani skuteczne leczenie przeciwko koronawirusowi.

Dlatego należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

Często myć ręce – instrukcja jak poprawnie myć ręce znajduje się poniżej

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem, a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%).

Mycie rąk ww. metodami zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach. Wirus ma zdolność do krótkotrwałego przebywania na powierzchniach i przedmiotach jeśli skażone zostały wydzieliną oddechową (w trakcie kaszlu, czy kichania) osób chorych. Istnieje ryzyko przeniesienia wirusa z zanieczyszczonych powierzchni na rękach np. dotykając twarzy lub pocierając oczy. Dlatego częste mycie rąk zmniejsza ryzyko zakażenia.

Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką – jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60 %). Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub zarazić dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

Zachować bezpieczną odległość

Należy zachować co najmniej 2 metry odległości z osobą, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Jeśli jest się zbyt blisko, można zaaspirować wirusa.

Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

Będąc chorym, mając: gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu po powrocie z krajów gdzie szerzy się koronawirus, jeśli nie upłynęło 14 dni od powrotu – NIE należy przychodzić do pracy

Należy niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej – udać się na oddział zakaźny albo obserwacyjno-zakaźny, zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w  Komunikacie krajowego konsultanta w dziedzinie chorób zakaźnych (https://gis.gov.pl/aktualnosci/komunikat-krajowego-konsultanta-w-dziedzinie-chorych-zakaznych/).

Należy przy tym pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, aby nie narażać innych osób. Zaleca się osłonięcie ust i nosa maseczka ochronną, która stanowi pierwszą  barierę ochronną dla otoczenia.

Będąc chorym i mając bardzo złe samopoczucie, ale gdy nie podróżowało się do krajów, w których szerzy się koronawirus – NIE należy od razu podejrzewać u siebie zakażenia koronawirusem. Jednak w dbałości o własne zdrowie NIE należy przychodzić do pracy, należy pozostać w domu i zasięgnąć porady lekarza rodzinnego.

Objawy ze strony układu oddechowego z towarzyszącą gorączką mogą mieć wiele przyczyn np. wirusową (wirusy grypy, adenowirusy, rynowirusy, koronawirusy, wirusy paragrypy), czy bakteryjną (pałeczka Haemophilusinfluenzaea, pałeczka krztuśca, chlamydia, mykoplazama).

Mając łagodne objawy ze strony układu oddechowego, gdy nie podróżowało się do krajów, w których  szerzy się koronawirus należy starannie stosować podstawowe zasady higieny oddychania oraz higieny rąk i pozostać w domu do czasu powrotu do zdrowia, jeśli to możliwe.

Unikać spożywania surowych lub niedogotowanych produktów pochodzenia zwierzęcego
Ostrożnie obchodź się z surowym mięsem, mlekiem lub narządami zwierzęcymi, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia poprzez niegotowaną żywność, zgodnie z dobrymi zasadami bezpieczeństwa żywności.

Zapobiegać innym chorobom zakaźnym poprzez szczepienia, np. przeciwko grypie.
W zależności od sezonu epidemicznego, w Polsce rejestruje się od kilkuset tysięcy do kilku milionów zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę i zachorowania grypopodobne rocznie. Szczyt zachorowań ma miejsce zwykle między styczniem a marcem. Ostre infekcje wirusowe mogą sprzyjać zakażeniom innymi czynnikami infekcyjnymi, w tym wirusami. Nie należy jednak traktować szczepień ochronnych przeciwko grypie jako sposobu zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2.

Dbać o odporność, wysypiać się, dbać o kondycję fizyczną, racjonalne odżywianie.

Materiały informacyjne nt. koronawirusa:

Instrukcja zakładania i zdejmowania maseczki

Zalecenia GIS dla osoby z pozytywnym wynikiem

Zalecenia GIS – Izolowani poza szpitalem

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem

Zalecenia dla pracodawców

Podstawowe informacje

Podejrzenie koronawirusa

Warto myć ręce

Instrukcja mycia rąk

Zasady kwarantanny dla osób wracających z zagranicy

Kwarantanna

Kwarantanna 1

Kwarantanna 2 

Kwarantanna kara 

Zasady zachowania podczas kwarantanny

Ogranicz ryzyko zakażenia

Zabezpiecz innych przed zakażeniem

Zasady postępowania w podróży lotniczej

Zalecenia GIS dot. obiektów handlowych

Zalecenia Spółdzielnie mieszkaniowe

eRecepta

Skorzystaj z eRecepty

Bezpieczeństwo żywności

Postępuj bezpiecznie z żywnością

Zasady bezpieczeństwa w kontakcie z żywnością 

________________________________________________

IMGW

mINIpORADNIK

police car type of alarm

Jak zachować się w czasie burz i nawałnic ? (Poradnik)

Beznazwy-1

centrum-zaez-kryzysowego

wyt

 

________________________________________________

Dane teleadresowe

W godzinach urzędowania oraz w sytuacji wystąpienia bezpośredniego zagrożenia:
Telefon dyżurny: 13 46 52 846
Telefon: 13 46 52 845
Fax.: 13 46-52-814
Email – mcr@um.sanok.pl

Po godzinach urzędowania i w dni wolne od pracy (w święta):
Telefon dyżurny: 13 46 52 856
Fax.: 13 46 30 890
Email: mcr@um.sanok.pl


Zadania

1. Do zadań Centrum należy w szczególności:

 • w sytuacji bezpośredniego zagrożenia pełnienie całodobowego dyżuru w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego;
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej gmin sasiednich;
 • nadzór oraz realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem systemu wykrywania i alarmowania /SWA/ oraz systemu wczesnego ostrzegania /SWO/ ludności;
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska;
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne;
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum;
 • realizacja zadań stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

2. Na Centrum spoczywa obowiązek podjęcia działań w zakresie zarządzania kryzysowego od chwili otrzymania informacji o wystąpieniu zagrożenia do czasu ustania przesłanek kwalifikujących dane zdarzenie jako sytuację kryzysową. Centrum niezwłocznie informuje o zaistniałym zdarzeniu organy odpowiednio wyższego  i niższego szczebla, przedstawiając jednocześnie swoją ocenę sytuacji oraz informacje o zamierzonych działaniach.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":