• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

CZWARTEK: LIX i LX Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 17-10-2018

18 października odbędą się dwie Sesje Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższych Sesji:

LIX Sesja Rady Miasta Sanoka, godz. 9.00:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości podatku rolnego oraz podatku leśnego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia Zrównoważonej Strategii Rozwoju Miasta Sanoka na lata 2013-2024, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji mikroprojektu poświęconego promocji dziedzictwa kulturowego, przygotowywanego w partnerstwie z miastem Wynohradiw, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś -Ukraina 2014 -2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu „MoMiSa.Monitoring Miasta Sanoka” przygotowywanego w ramach konkursu „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” organizowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów Pomocowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.

LX Sesja Rady Miasta Sanoka, godz. 15.00:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Rady Miasta Sanoka w latach 2014 -2018.
5. Podziękowanie Radnym za pracę w kończącej się kadencji.
6. Wystąpienia Radnych.
7. Zamknięcie obrad.

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":
Sprawozdanie burmistrza z działalności między Sesjami: (28.02.2019):
Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnicy Sanoka: