• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Dyskusje nad budżetem podczas XLVI sesji Rady Miasta

Dodano: 30-09-2021

30 września br. w Sali Herbowej Urzędu Miasta obradowali radni podczas XLVI sesji Rady Miasta pod przewodnictwem Andrzeja Romaniaka.  Pierwsze punkty obrad dotyczyły wprowadzenia zmian budżetowych w 2021 r. i w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021 – 2038. Zmiany wynikają ze zwrotu nadpłaty podatku VAT za lata ubiegłe i wpływów z podatku od nieruchomości oraz pozyskanych dofinansowań z różnych programów na realizację licznych inwestycji w mieście.

Inwestycje drogowe i komunalne

Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg realizowane są przebudowy ul. Iwaszkiewicza, Struga, Rataja i Ogrodowej oraz przejść dla pieszych na ul. Sadowej, Langiewicza, Prugara-Ketlinga, Kochanowskiego i Wyspiańskiego. Rozpoczął się I etap prac w ramach zadania dofinansowanego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pn. ,,Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie miasta Sanoka”. Ze środków z Funduszu Dopłat miasto zyskało wsparcie na tworzenie lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, ogrzewalni  i tymczasowych pomieszczeń. Wyłoniono wykonawcę, który zaprojektuje budowę przeprawy mostowej na Sanie w ramach realizacji programu „Mosty dla Regionów”. Wartość I etapu opiewa na kwotę ponad 1 300 000 zł. Na inwestycje drogowe w dzielnicach miasta z budżetu wydatkowano kwotę ponad 3 mln zł. 2 mln zł kosztowały inwestycje z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód i oświetlenia ulic, placów targów.

Pomoc społeczna

Przebudowywany jest budynek administracyjny MOPS w ramach zadania „Budowa windy i toalety dla osoby niepełnosprawnej” dofinansowany z państwowych funduszy celowych PFRON. Z tego samego funduszu miasto otrzymało środki na realizację zadania pn. ,,Budowa Podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz sanitariatu w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach dostosowania budynku szkoły do wymogów zawartych w Ustawie o dostępności. Wkrótce rozpocznie się rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, w Olchowcach.

Przeciwdziałanie skutkom COViD-19

Środki Z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 zostały przeznaczone na realizację programów ,,Dopłaty do czynszu”, „Wspieraj Seniora” i „Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej”.

Ochrona dziedzictwa kulturowego

Obecnie dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu samorząd remontuje pomnik i 148 nagrobków Żołnierzy Wojska Polskiego na Cmentarzu Centralnym. Dzięki wsparciu IPN rozpoczęły się również prace konserwatorskie przy grobowcu rodziny Bratro z XIX w.

Ponad 7 000 000 zł więcej w miejskiej kasie

Za sprawą pozyskanych środków finansowych w bieżącym roku w kwocie 5 123 686 zł ze zwrotu nadpłaty podatku VAT za lata ubiegłe, przekazanych przez Podkarpacki Urząd Skarbowy oraz dodatkowych wpływów z podatku od nieruchomości w wysokości 2 115 110 zł, dochody w 2021 r. zwiększyły się o ponad 7 mln zł.  W związku z powyższym, w porównaniu do sprawozdania za I półrocze 2021 r., na koniec III kwartału budżet uwzględnia zwiększenie dochodów  i dodatni wynik bieżący. Miasto zabezpieczyło w obligacjach finansowanie inwestycji do końca roku.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w budżecie w 202I r. nowe zadania i ich finansowanie zostały ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Sanok na lata 202I -2038, którą jednomyślnie podjęli podczas sesji radni.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":