• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

EOG 2009-2014

logo5

logo4

EKO-SANOK zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta

Projekt „Eko-Sanok – zwiększenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta” polega na edukowaniu społeczeństwa w zakresie gospodarki odpadami i kształtowaniu postawy prokonsumenckiej – wyrobieniu właściwych zachowań dotyczących segregacji odpadów. Działania rozplanowane na dwa lata, mają jeden główny cel: uczulenie sanoczan – zwłaszcza najmłodszych –  na problem ochrony środowiska i powszechne, w większej niż dotychczas skali, wprowadzenie segregacji odpadów.

Projekt, opracowany został we współpracy Urzędu Miasta i Ligi Ochrony Przyrody, jako jeden z dwóch w Polsce, uzyskał akceptację Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Wymiernym efektem jest kwota, jaką na jego realizację przeznaczył Norweski Mechanizm Finansowy: ponad 1,3mln zł (pokryje to 85% kosztów, 15 %  (tj. 230 tys. zł) miasto dołożyło z gminnej kasy). Norweskim partnerem Sanoka będzie gmina Inderoy, która  dysponuje dużymi doświadczeniami w zakresie zagospodarowywania odpadów. Świadczy o tym, chociażby fakt, że 70 %  jej mieszkańców segreguje śmieci.

Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej: http://eko-sanok.com.pl

EEA+Grants+-+JPGNorway+Grants+-+JPG(3)

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku

projekt dofinansowany z funduszy EOG pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii i funduszy norweskich.

Przedsięwzięcie obejmuje termomodernizację:

 • budynku Domu Sportowca MOSiR. W ramach prac wykonane zostanie docieplenie ścian zewnętrznych, wymiana okien i drzwi, wymiana przeszkleń, rozbudowa instalacji przygotowującej ciepłą wodę użytkową o pompę ciepła o mocy grzewczej 56,1 kW oraz budowa układu ogniw fotowoltaicznych składających się z 241 paneli o mocy 48kW,
 • Szkoły Podstawowej nr 1. W ramach prac przewidywane jest wykonanie docieplenia ścian zewnętrznych, stropu nad szkołą i salą gimnastyczną, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymianę instalacji c.o.
 • Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 3. Prace przewidziane na obiekcie obejmują docieplenie ścian, docieplenie stropodachu oraz stropu nad łącznikiem, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej oraz wymiana instalacji c.o.
 • Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 1 i Szkoły Podstawowej nr 2. W ramach prac wykonane zostanie ocieplenie przegród budynku, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji co, modernizacja instalacji wentylacyjnej, wymiana oświetlenia na energooszczędne i instalacja ogniw fotowoltaicznych, składających się ze 157 paneli o mocy 40 kW.

Celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynków objętych projektem oraz wzrost produkcji energii pochodzących ze źródeł odnawialnych.

Realizacja projektu przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie redukcji emitowanych zanieczyszczeń. Przewiduje się, że roczna emisja CO2 do atmosfery zmniejszy się o 1091,18 Mg/rok. Przewidywana produkcja energii ze źródeł odnawialnych to 97,534 MWh/rok. Energia elektryczna pozyskana z ogniw fotowoltaicznych będzie wykorzystywana do oświetlenia budynku Dom Sportowca oraz do zasilania pompy ciepła. Natomiast energia pozyskana z pompy ciepła będzie wykorzystywana do przygotowania ciepłej wody użytkowej w Domu Sportowca.

Realizacja projektu nie tylko zmniejszy straty ciepła i obniży koszty ogrzewania, ale również poprawi warunki użytkowania obiektów.

Całkowita wartość projektu: 5 711 515,70 zł,

Kwota dotacji 3 495 482,78 zł.

Więcej o projekcie na stronie internetowej: www.sanok.pl/termomodernizacja

EEA+Grants+-+JPGEKO-SANOK zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta

Realizacja projektu wynika z pilnej potrzeby podniesienia wiedzy mieszkańców miasta
w zakresie form ochrony przyrody, w tym obszarów NATURA 2000,
oraz bioróżnorodności środowiska naturalnego miasta.

Celem pierwszoplanowym projektu jest wzrost świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej oraz edukacja w tej dziedzinie w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi i ekonomiczną wartością ekosystemów.

Drugoplanowym celem projektu jest edukowanie społeczeństwa miasta w zakresie funkcjonowania sieci ochrony przyrody NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem flory i fauny występującej na terenie miasta Sanoka.

Grupę docelową projektu stanowią dzieci i młodzież, nauczyciele zatrudnieni w sanockich placówkach edukacyjnych należących do Gminy Miasta Sanoka (przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja), samorządowcy Ziemi Sanockiej, mieszkańcy miasta, a także turyści odwiedzający miasto.

W wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono, że większość mieszkańców Sanoka włączając grupy wiekowe w przedziale pomiędzy 5 a 65 lat nie posiada wystarczającej wiedzy
w zakresie form ochrony przyrody, w tym sieci NATURA 2000, postrzegając ją przez pryzmat problemów ograniczających możliwości rozwoju miasta. Naturalną konsekwencją takiego stanu rzeczy jest niski poziom wiedzy w zakresie walorów przyrodniczych miasta,
a w szczególności różnorodności biologicznej występującej flory i fauny.

Sposobem rozwiązania w/w problemów jest przystąpienie do intensywnej, czynnej kampanii edukacyjnej mającej na celu podniesienie wiedzy, oraz świadomości ekologicznej w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000 i walorów różnorodności biologicznej
miasta.

Zadania projektu:

 • kampania edukacyjna mająca na celu podniesienie wiedzy oraz świadomości ekologicznej w zakresie funkcjonowania sieci Natura 2000 oraz walorów różnorodności biologicznej miasta
 • kampania promocyjna – uczestnictwo i możliwość poznawania walorów bioróżnorodności flory i fauny oraz obszarów ochrony Natura 2000 przez mieszkańców miasta podczas imprezy plenerowej
 • 4 konkursy z zakresu wiedzy o bioróżnorodności Sanoka
 • zakup wyposażenia dla placówek edukacyjnych niezbędnego do skutecznego prowadzenia monitoringu i obserwacji obszarów Natura 2000 typu: lornetki, lupy, mikroskopy, zestawy do badania gleby
 • warsztaty dla nauczycieli i samorządowców, w zakresie prowadzenia efektywnej edukacji ekologicznej skoncentrowanej na bioróżnorodności w powiązaniu ze zmianami klimatycznymi

Oprócz powyższych zadań projekt przewiduje doposażenie infrastruktury terenowej w ramach której zostanie wytyczona ścieżka edukacyjna na której usytuowane zostaną drewniane pomosty, platforma widokowa do obserwacji ptaków oraz zielona klasa, tj. miejsce przeznaczone do prowadzenia zajęć edukacyjnych w plenerze.

Zasadniczym rezultatem projektu będzie wzrost świadomości społecznej w zakresie różnorodności biologicznej mieszkańców miasta, oraz kształtowanie postaw ekologicznych ukierunkowanych na zrównoważony rozwój w oparciu o posiadane walory przyrodnicze miasta.

Ważnym rezultatem będzie także poprawa wiedzy w zakresie funkcjonowania sieci NATURA 2000. Po zakończeniu realizacji projektu Wnioskodawca zapewni utrzymanie jego trwałości finansowej i instytucjonalnej.

Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z Zarządem Okręgu Bieszczadzkiego Ligi Ochrony Przyrody w Sanoku. Partnerstwo wpłynie pozytywnie na osiągnięcie zakładanych celów projektu dzięki zaangażowaniu technicznemu i merytorycznemu członków LOP w Sanoku.

Partner projektu zapewni stosowne zaplecze merytoryczne podparte wykwalifikowaną kadrą ekspercką, będzie uczestniczyć we wszystkich działaniach projektu, oraz zaangażuje
się w upowszechnienie wiedzy i doświadczeń, które będą wynikiem niniejszego przedsięwzięcia.

Przedsięwzięcie jest zgodnie z następującymi dokumentami strategicznymi na szczeblu międzynarodowym:

 1. Agenda 21 – Rozdz. 36, pkt. 36.5. b. Promowanie nauczania, kształtowania wiadomości społecznej i szkolenia w zakresie trwałego i równoważonego rozwoju i ochrony,
 2. Konwencja o ochronie różnorodności biologicznej – Art. 13. Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej
 3. Konwencja Karpacka – art. 4 ochrona i zrównoważone użytkowanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, art. 13 podnoszenie świadomości, edukacja i udział społeczeństwa,
 4. Konwencja obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego,

Projekt jest zgodny z następującymi dokumentami strategicznymi na szczeblu krajowym:

 1. Narodową Strategią Edukacji Ekologicznej,
 2. Krajową Strategią Ochrony i Umiarkowanego Użytkowania Różnorodności Biologicznej
 3. Strategią zarządzania następującymi obszarami Natura 2000: PLB180003 Góry Słonne PLH180013, Dorzecze Górnego Sanu PLH180021, Rzeka San PLH180007

Całkowity koszt projektu: 827 000 zł
Kwota dofinansowania: 703 103 zł

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":