• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

POIG

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”

 

Celem ogólnym projektu jest dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie Miasta Sanoka. Są to osoby, które ze względu na dochód lub orzeczony stopień niepełnosprawności, upoważnione są do wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej. Rodziny objęte projektem uzyskają dostęp do Internetu, jego zasobów i nowych usług dostępnych drogą on-line, które pozytywnie wpłyną na podniesienie kwalifikacji oraz zdobycie nowych umiejętności i wiedzy.

Termin realizacji projektu: 2010 – 2014

Całkowita wartość projektu wynosi 5 269 120,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszy Europejskich 4 478 752,00 zł.

Źródło finansowania: Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” – Oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Program Operacyjny Innowacyjna gospodarka 2007-2013.

Broszura

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":