• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

RPO WP 2007-2013

Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku

 

Cel projektu:
Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświatowej w Gminie Miasta Sanoku

 

Cele szczegółowe projektu to m.in.

 • zwiększenie efektywności energetycznej poprzez optymalne wykorzystanie energii elektrycznej, cieplnej i gazu
 • ograniczenie strat energii cieplnej przez przenikanie przez przegrody budowlane i okna
 • ograniczenie zużycia energii dzięki czemu zmniejszyłaby się redukcja zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery
 • uzyskanie normowych temperatur w pomieszczeniach oraz utrzymanie ich na stałym poziomie
 • poprawa sprawności instalacji centralnego ogrzewania
 • redukcja kosztów związanych z ogrzewaniem budynków
 • poprawa komfortu użytkowania budynków
 • zewnętrzna wizualna poprawa budynków

 

Szczegółowy zakres projektu obejmuje termomodernizację trzech budynków:

 1. Samorządowe Przedszkole Publiczne nr 4 w Sanoku ul. Robotnicza 13a
 2. Żłobek Samorządowy nr 1 w Sanoku ulica ul. Podgórze 24
 3. Żłobek Samorządowy nr 2 w Sanoku ul. Traugutta 23
 • Docieplanie elementów  konstrukcyjnych
 • Docieplenie stropodachu
 • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
 • Modernizacja systemu grzewczego
 • Wywóz gruzu
 • Roboty ziemne

 

Termin realizacji projektu: od  maja 2013 r. do  czerwca 2014 r.

 

Źródła finansowania:

Projekt pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku”  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego
na lata 2007-2013 , oś priorytetowa II ”Infrastruktura techniczna” , działanie nr 2.2 Infrastruktura energetyczna.

Całkowity koszt projektu 1 711 490.30 zł
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 414 129.45 zł

Dofinansowanie unijne: 1 202 010.02 zł (85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 212 119.43 zł (15% kosztów kwalifikowanych)

rpo baner

 

Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej

 

Przedmiotem niniejszego Projektu jest wykonanie geograficznego systemu informacji przestrzennej dla miasta Sanoka.

 

Cele projektu

Celami bezpośrednimi projektu są:

 • poprawa możliwości administracji publicznej Gminy Miasta Sanoka w zakresie gromadzenia i zarządzania lokalnymi danymi geograficznymi w systemie informatycznym (tworzenie baz danych przestrzennych),
 • wzrost możliwości administracji publicznej Gminy Miasta Sanoka w zakresie udostępniania lokalnych danych geograficznych przez Internet.

 

Do celów ogólnych Projektu należą:

 • wsparcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie zaspokojenia potrzeb informacyjnych obywateli, podmiotów gospodarczych, organizacji i instytucji,
 • upowszechniony dostęp do informacji przestrzennej,
 • ułatwiony dostęp do baz danych obrazujących teren miasta pod kątem ewidencyjnym,
 • wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Sanoka wynikającej z ograniczonej dostępności teleinformatycznych usług publicznych,
 • rozwój społeczeństwa informacyjnego w zakresie informacji przestrzennej,
 • wysoki poziom wykorzystania szans rozwojowych wynikających z tzw. renty miejsca – szczególnie w zakresie rozwoju turystyki,
 • ograniczone wykluczenie cyfrowe obszaru Sanoka i województwa podkarpackiego
  w stosunku do bardziej rozwiniętych regionów kraju i Unii Europejskiej,
 • poprawa jakości życia mieszkańców – ograniczona marginalizacja cywilizacyjna.

 

Termin realizacji: od 06.06.2012 do 18.11.2013 r.

 

Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa III Społeczeństwo informacyjne, działanie nr 3.1. Społeczeństwo informacyjne.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 473 669,99 zł

Dofinansowanie unijne: 402 619,49  zł

 Wkład własny: 71 050,50 zł

 

rpo banerSanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami

 

Cele bezpośrednie projektu:
– poprawa stanu dostosowania obszaru centrum historycznego Sanoka do potrzeb społecznych, kulturowych, gospodarczych i turystycznych oraz mieszkalnych,
– zahamowanie degradacji pod względem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz społecznym;
– poprawa wykorzystania zabytkowego obiektu MDK poprzez nadanie mu nowej funkcjonalności w zakresie oferty kulturalnej.
Cele ogólne:
– poprawa jakości życia mieszkańców w oparciu o porządkowanie  i modernizację struktury funkcjonalno-przestrzennej,
– zmniejszenie dysproporcji w poziomie życia mieszkańców i w dostępie do podstawowych usług publicznych (ograniczone bezrobocie mieszkańców, zmniejszony poziom przestępczości, ograniczone zjawisko ubóstwa i wykluczenia społecznego, wzrost liczby i różnorodności usługowych podmiotów gospodarczych zapewniających atrakcyjne miejsca pracy i źródła dochodów ludności, a także dochody budżetu miasta),
– wykorzystane wybitnych walorów miasta oraz położenia na ważnym szlaku turystycznym dla podniesienia rangi Sanoka jako ośrodka kulturalnego i turystycznego,
– zachowanie tożsamości kulturowej Sanoka poprzez utrzymanie i wyeksponowanie zasobów dziedzictwa kulturowego i krajobrazu miasta oraz kształtowanie atrakcyjnych przestrzeni publicznych.
W zakres inwestycji wchodzą dwa główne zadania:
–  rewitalizacja przestrzeni Placu Św. Michała z przyległymi ulicami,
–  remont budynku Młodzieżowego Domu Kultury w Sanoku.
Projekt obejmuje rewitalizację obszarów zdegradowanych w zakresie modernizacji przestrzeni miejskiej oraz renowacji technicznej obiektów zabytkowych obejmująca: zagospodarowanie Placu św. Michała oraz ulic: Wałowej, Grzegorza z Sanoka, Piłsudskiego oraz fragment ul. Kazimierza Wielkiego (odcinek przy Wałowej) wraz z infrastrukturą techniczną,  przebudową oraz budową dróg i zjazdów drogowych, przebudową kanalizacji sanitarnej, deszczowej, sieci wodociągowej i elektrycznej wraz z oświetleniem ulicznym i elementami małej architektury oraz wykonanie badań archeologicznych z inwentaryzacją odkrytych obiektów geodezyjnych, wykonanie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Sobieskiego w nawiązaniu do funkcjonującej miejskiej sieci wodociągowej rozdzielczej przebiegającej w ulicach: Piłsudskiego i Żwirki i Wigury, wykonania odcinka sieci deszczowej w ul. Kazimierza Wielkiego, Sobieskiego oraz na odcinku od hali targowej do ul. Zamkowej, renowację wewnętrznych przestrzeni wraz ze schodami na poddasze oraz modernizacją centralnego ogrzewania w zabytkowym obiekcie, stanowiącym obecnie siedzibę Młodzieżowego Domu Kultury.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa VII Spójność wewnątrzregionalna, działanie 7.1  Rewitalizacja miast,
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 9 667 304,01
Dofinansowanie unijne: 8 118 358,70  zł (85 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny:  1 432 651,55 zł (15 % kosztów kwalifikowanych)

rpo baner

Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym O.O. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego

Głównym celem projektu jest poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Sanoka poprzez przywrócenie dawnych walorów estetycznych i plastycznych wnętrza kościoła O.O. Franciszkanów oraz poprawa infrastruktury około turystycznej w centrum miasta.
Do pozostałych celów przedsięwzięcia należy wymienić:
•     Budowa publicznej infrastruktury związanej z rozwojem funkcji turystycznych
•    Wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego
•     Stworzenie warunków harmonijnego rozwoju turystyki i kultury oraz zabezpieczenia trwałości dziedzictwa kulturowego
•     Dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zapewnienie sprzyjających warunków rozwoju społecznego gminy
•    Wzrost znaczenia kultury i turystyki jako czynników stymulujących rozwój społeczno-gospodarczy regionu
•     Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego, wpływającego na zwiększenie i zróżnicowanie turystycznej i kulturalnej oferty regionu
•     Poprawę dostępności do obiektów i dóbr kultury oraz miejsc atrakcyjnych turystycznie
•     Uporządkowanie i organizacja przestrzeni publicznej w turystycznym centrum miasta
•     Przystosowanie zabytków do potrzeb turystyki i kultury oraz rozwijanie i wspieranie infrastruktury kultury o znaczeniu lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym.
Zakres rzeczowy projektu obejmuje renowację polichromii polegającą na kompleksowej konserwacji malowideł ściennych w nawie głównej kościoła przyklasztornego OO. Franciszkanów w Sanoku. Polichromia ta powstała w latach trzydziestych XX w, jej autorem był Władysław Lisowski. Wymiary polichromii to ok. 450m2, powierzchnia poddana pracom konserwatorskim wynosi 130m2.
Ponadto zakres rzeczowy obejmuje budowę garażu wielopoziomowego wraz z dojazdami dla 98 samochodów w centrum miasta Sanoka. Teren objęty inwestycją obejmuje działki o nr ewid. 583, 569, 582/2, 594, 581,  582/5, 579/4, 572/12, 572/9. w rejonie ul. Łaziennej, Żydowskiej i placu Św. Michała.
Powierzchnia zabudowy obiektu wyniesie 1242,49m2, powierzchnia użytkowa 3003,56m2, zaś kubatura całkowita to 10179,2m3. Garaż posiadał będzie 3 kondygnacje użytkowe – zamknięte. Sklepienie kondygnacji ostatniej stanowić będzie stropodach żelbetowy, na którym zorganizowany zostanie zielony dach użytkowy z funkcją rekreacyjną.
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa VI ”Turystyka i kultura”.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 199 905,51zł
Dofinansowanie unijne: 2 906 341,00  zł (36,83 % kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny:  4 984 891,70 zł (63,17 % kosztów kwalifikowanych).

rpo baner

Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego i doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sanoku
Cel projektu: przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym i technologicznym występujących na terenie Gminy Miasta Sanoka i jej okolic oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa jej mieszkańców poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego oraz doposażenie jednostki odpowiedzialnej za przeprowadzanie akcji ratowniczych.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:
• doposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiedzialnej za ratownictwo w sytuacji klęsk żywiołowych, zagrożeń technicznych, chemicznych lub ekologicznych,
• podniesienie sprawności i efektywności jednostki OSP poprzez zapewnienie jej dostępu do nowoczesnego i niezawodnego sprzętu i wyposażenia,
• usprawnienie pracy strażaków dzięki wykorzystaniu nowoczesnego i zaawansowanego technologicznie sprzętu,
• zmniejszenie ryzyka awarii sprzętu powodującej wyłączenie jednostki z akcji, a w konsekwencji poprawa dyspozycyjności oraz niezawodności jednostki,
• skrócenie czasu potrzebnego na przeprowadzenie akcji ratunkowej i w konsekwencji zminimalizowanie strat spowodowanych zaistniałym zagrożeniem,
• ochrona środowiska naturalnego poprzez zwiększenie skuteczności i efektywności prowadzonych działań ratowniczych w zakresie walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi zagrożeniami,
• efektywniejsze zabezpieczenie przed skutkami katastrof i wypadków oraz zminimalizowanie ich konsekwencji,
• wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców gminy i okolic.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:
1. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego uterenowionego
(z napędem na cztery koła),
2. Zakup wyposażenia ratowniczo-gaśniczego dla OSP, w tym:
• Ubrania specjalne,
• Hełmy strażackie,
• Buty specjalne,
• Aparaty powietrzne butlowe,
• Zestaw narzędzi ratowniczych,
• Prądownica wodno-pianowa,
• Zestaw medyczny,
• Wentylator osiowy oddymiający,
• Pompa szlamowa,
• Urządzenie wielofunkcyjne hooligan,
• Węże tłoczne,
• Wytwornica pianowa wraz z prądownicami pianowymi,
• Pilarka spalinowa.
Termin realizacji: 08.2010 do 10.2010

Źródła finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 4 „Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom”, działanie 4.4. Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom.

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 764 905,39 PLN

Dofinansowanie unijne: 650 169,58 PLN (85% kosztów kwalifikowanych)

Wkład własny: 114 735,81 PLN (15% kosztów kwalifikowanych).

W dniu 27 maja 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Miasta Sanoka. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu: – Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o. Korwinów.

rpo województwo podkarpackie

Modernizacja i doposażenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych w Sanoku

Cel projektu:

Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz usprawnienie systemu selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwienia poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i zagospodarowanie placu Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych obsługującego teren miasta Sanoka i gminy wiejskiej Sanok.

Cele szczegółowe projektu to m.in.

– ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska poprzez wzrost ilości odzyskanych odpadów wysegregowanych,
– usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów dzięki zwiększeniu mocy przerobowych sortowni odpadów,
– dokładniejsze wydzielenie odpadów niebezpiecznych,
– wzrost możliwości odbioru większej ilości odpadów zielonych
–  ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
– poprawa jakości świadczenia usług komunalnych, w szczególności w zakresie terminowego odbioru odpadów od mieszkańców i obsługiwanych firm

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

 • wykonanie boksów (powierzchnia 255m2) na odpady:

– stłuczkę szklaną bezbarwną,
– stłuczkę szklaną kolorową,
– szkło okienne,
– gruz,
– odpady z ulicy i placów,
– opony,
– odpady problemowe,

 • utwardzenie placu przedsiębiorstwa,
 • zakup:

– linii sortowniczej – 1 szt.,
– prasy z dziurkarką i transporterem – 1 szt.,
– rębaka do gałęzi – 1 szt.,
– kontenera typu KP-7 otwartego do odbioru odpadów segregowanych -1 szt.,
– kontener do zbiórki odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych – 2 szt.,
– pojazd komunalny typu SK – 1 szt.,
– pojemników typu PC 1.1 – 9 szt.,
– pojemnik na baterie 120 l – 1 szt.,
– pojemników na akumulatory 600 – 1 szt.,
– pojazd pojazdu specjalistycznego – śmieciarki typu medium z urządzeniem do mycia pojemników 1 szt.

Termin realizacji: od 2010 do 2011

 Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa ”4 Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom” , działanie nr 4.1. C Gospodarka odpadami
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 2 008 130,49 zł
Dofinansowanie unijne:  1 706 910,92  zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny:  301 219, 57zł (15% kosztów kwalifikowanych)

rpo województwo podkarpackie

Budowa dróg miejskich na osiedlu Wyspiańskiego 

Cel projektu: poprawa powiązań komunikacyjnych w mieście oraz poprawa dostępności do jego dzielnic.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

 • skrócenie czasu przejazdu w obszarze ul. Łokietka oraz na terenie byłej Jednostki Wojskowej, co ułatwi znacznie bezpośrednią dostępność tego terenu zarówno dla mieszkańców, jak też właścicieli podmiotów gospodarczych, ich klientów oraz pracowników;
 • zwiększenie bezpieczeństwa dojazdu do i z terenu osiedla Wyspiańskiego;
 • rozbudowa sieci komunikacyjnej miasta, w tym ułatwienie dostępu do drogi krajowej nr 28
 • odniesienie komfortu życia mieszkańców osiedla Wyspiańskiego, dzięki ułatwieniu im szybkiego dostępu do placówek publicznych, w tym świadczących usługi oświatowe, kulturalne i ochrony zdrowia;
 • zwiększenie dostępności do terenów rekreacyjnych – czołgowiska („Szlak Umocnień Nadsańskich” i żółty szlak PTTK prowadzący na „Orli kamień”), stawów rybnych, ośrodka wypoczynkowo – rekreacyjnego ,,Sosenki” , lasu oraz planowanego do utworzenia ośrodka hipoterapii  dla dzieci niepełnosprawnych.

W ramach przedmiotowego projektu planowana jest przebudowa dróg gminnych o łącznej długości 2,11 km. Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

 • Przebudowa ulicy Łokietka o długości 0,57 km wraz z budową kanalizacji deszczowej o łącznej długości 0,4 km
 • Przebudowa dróg na terenie byłej Jednostki Wojskowej o łącznej długości 1,54 km  (w tym ulice: Przytulna,  Nastrojowa,  Rumiankowa,  Poetycka, Świętojańska i część ulicy Wyspiańskiego) wraz z budową kanalizacji deszczowej o łącznej długości 0,905 km.

Termin realizacji: 10.2009 do 10.2010

Źródła finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II Infrastruktura techniczna, działanie 2.1 Infrastruktura komunikacyjna, Schemat C Drogi gminne

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 3 215 542,04 zł

dofinansowanie unijne: 2 250 879,43 zł (70% kosztów kwalifikowanych)

wkład własny: 964 662,61 zł (30% wydatków kwalifikowanych)

W dniu 26 października 2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Miasta Sanoka. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych Sp. z o.o.

rpo herb podkarpackiegoModernizacja taboru miejskiej komunikacji samochodowej w Sanoku

Cel projektu: poprawa powiązań komunikacyjnych w powiecie sanockim, a w szczególności w mieście Sanok i w gminie wiejskiej Sanok, poprzez zakup 7 nowych niskopodłogowych autobusów wyposażonych w nowoczesne systemy obsługi pasażerów.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:
• wydłużenie trasy linii komunikacyjnej nr 5 o 10 przystanków, dzięki czemu dostęp do transportu publicznego uzyskają mieszkańcy ulicy Okulickiego w Sanoku oraz wsi Sanoczek,
• poprawa dostępności komunikacyjnej do 33 zakładów pracy zlokalizowanych przy ulicy Okulickiego,
• uruchomienie 4 przystanków przy ul. Okulickiego (już istniejących) oraz 6 nowych przystanków w Sanoczku (wybudowanych w ramach projektu),
• poprawa stanu komunikacji publicznej w Sanoku i okolicach; poprawi się komfort podróży pasażerów oraz zniwelowane zostaną spóźnienia będące efektem częstych awarii autobusów.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:
• zakup 7 nowych niskopodłogowych autobusów miejskich, w tym:
– autobusy do przewozu 55-60 osób – 2 sztuki,
– autobusy do przewozu 100-110 osób – 5 sztuk,
• przystosowanie autobusów do potrzeb osób niepełnosprawnych – niskie wejścia oraz platforma wjazdowa dla wózków inwalidzkich,
• wyposażenie autobusów w system monitoringu wewnętrznego, zestaw elektronicznych tablic informacyjnych oraz zestaw radiofonizacji z nagłośnieniem,
• wymiana 4 istniejących słupków przystankowych oraz wykonanie 6 przystanków autobusowych, składających się ze słupka i tabliczki.

Termin realizacji: październik 2010 – luty 2011

Źródła finansowania:
Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 2 „Infrastruktura techniczna”, działanie nr 2.1 Infrastruktura komunikacyjna.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 856 326,96 zł
Dofinansowanie unijne: 4 970 826,32  zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny: 888 648,00 zł (15% kosztów kwalifikowanych)

W dniu 22 lipca 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Miasta Sanoka. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę projektu: – AUTOSAN S.A. (zakup 7 autobusów) oraz na podstawie przeprowadzonego rozpoznania ofertowego, wybrano ofertę Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. na wymianę 4 istniejących słupków przystankowych oraz wykonanie 6 nowych przystanków autobusowych.

rpo województwo podkarpackie

Termomodernizacja obiektów oświatowych w Sanoku

Cel projektu:

Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej w Sanoku, w zakresie przesyłu i optymalnego wykorzystania energii cieplnej.

Cele szczegółowe projektu to m.in.

– ograniczenie strat energii cieplnej przez przenikanie przez przegrody budowlane i okna oraz ograniczenie strat na podgrzewanie powietrza wentylacyjnego,
– zmniejszenie zużycia energii cieplnej, a co za tym idzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń emitowanych do środowiska naturalnego w procesie wytworzenia energii,
– obniżenie kosztów ponoszonych na ogrzewanie budynków szkolnych poddanych termomodernizacji.
– poprawa sprawności instalacji centralnego ogrzewania zmniejszenie strat przesyłu
–  uzyskanie normowych temperatur w pomieszczeniach oraz utrzymywanie ich na stałym poziomie
– ochrona środowiska przyrodniczego, polepszenie jakości powietrza atmosferycznego
– podniesienie komfortu użytkowania,
– poprawa wyglądu zewnętrznego budynków po ich dociepleniu i wykonanie nowych lewacji

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

 • docieplenie trzech budynków oświatowych w Sanoku:

– Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 (budynek główny) ul. Sadowa 11
– budynek filii Samorządowego Przedszkola Publicznego nr 2 ul. Jana Pawła II 23
– budynku Samorządowego Gimnazjum nr 1 ul. Kochanowskiego 2

 • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej
 • obróbki blacharskie
 • docieplenie stropodachu wentylowanego
 • docieplenie ścian zew.
 • modernizacja systemu grzewczego
 • wywóz gruzu

Termin realizacji:  od 21.01.2011 r. do 15.08.2011 r.

 Źródło finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa II ”Infrastruktura techniczna” , działanie nr 2.2 Infrastruktura energetyczna.
Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 1 579 189,26
Dofinansowanie unijne: 1 342 310,87  zł (85% kosztów kwalifikowanych)
Wkład własny:  236 878,39 (15% kosztów kwalifikowanych)

rpo województwo podkarpackiePrzebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku

Cel projektu: poprawa jakości oferty MOSiR w Sanoku w zakresie udostępniania i wykorzystywania obiektu toru lodowego oraz zwiększenie dostępności infrastruktury sportowej na terenie Miasta.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

 

– poprawa jakości życia mieszkańców;

– ograniczenie odpływu młodych, wykwalifikowanych kadr;

– zwiększenie zdrowotności społeczności lokalnej;

– poprawa poziomu rozwoju w zakresie działalności gospodarczej związanej z organizacją i obsługą profesjonalnych i amatorskich imprez sportowych i rekreacyjnych,

– zwiększenie liczby miejsc pracy w firmach związanych powyższą branżą.

Cele projektu dzięki ich kompleksowości oznaczają poprawę stanu lokalnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej, co w znaczącym stopniu wpłynie na atrakcyjność miasta jako miejsca pracy i zamieszkania oraz zapewnienia mieszkańcom, sportowcom i innym użytkownikom optymalnych warunków do uprawiania sportu oraz rekreacji i wypoczynku.

Szczegółowy zakres projektu obejmuje:

 

– Zakup i instalacja budek sędziowskich.

 

– Zakup trybuny rozkładanej do użytku przy torze lodowym.

 

– Zakup sprzętu sportowego do wykorzystania na torze.

 

– Zakup podnośnika teleskopowego do prac remontowo – konserwacyjnych przy oświetleniu toru.

 

– Wykonanie ciągu rekreacyjno – komunikacyjnego wokół toru.

 

– Przebudowa ogrodzenia wokół toru.

 

– Przebudowa trybun przy torze.

 

– Adaptację bazy socjalnej przy torze.

 

– Budowa kortów tenisowych.

 

Termin realizacji: 06.2009r. do 10.2010r.

 

Źródła finansowania:
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach  Osi Priorytetowej 5 „Infrastruktura publiczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 – 2013.

rpo herb podkarpackiegoRemont budynku przy ulicy Zamkowa 30 w Sanoku- MOPS

Cel projektu: poprawa stanu infrastruktury pomocy społecznej oraz zmniejszenie występujących dysproporcji w dostępie do usług świadczonych przez placówki pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych.

Cele szczegółowe projektu to m.in.:

 • remont elewacji budynku i wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
 • zapewnienie większej dostępności ośrodka dla osób niepełnosprawnych poprzez: przebudowę istniejącej łazienki w przyziemiach budynku z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz wykonanie jednobiegowego podjazdu dla niepełnosprawnych od strony wschodniej na istniejący taras;
 • poszerzenie istniejącego tarasu oraz wykonanie nowych schodów i barierki ochronnej;
 • zwiększenie wydajności energetycznej budynku i oszczędność ekonomiczna
  w działalności MOPS, poprzez modernizację instalacji centralnego ogrzewania za pomocą ujednolicenia źródła ogrzewania, zastosowania izolacji na ścianach oraz ocieplenia strychu i wymiany stolarki drzwiowej w przyziemiu i piwnicy;
 • poprawa stanu technicznego, wyglądu oraz funkcjonalności infrastruktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sanoku;
 • zwiększenie komfortu korzystania z usług MOPS w Sanoku;
 • zapewnienie osobom niepełnosprawnym właściwego dostępu do usług społecznych;
 • dostosowanie infrastruktury MOPS do zmieniających się potrzeb i obowiązujących standardów.

 

Projekt jest realizowany od:  X. 2008r. do XII. 2010r.

 

Źródła finansowania:

Projekt dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa V Infrastruktura publiczna, działanie 5.2 Infrastruktura ochrony zdrowia
i pomocy społecznej, schemat B Pomoc społeczna.

 

Całkowita wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 356 211,41 PLN

dofinansowanie unijne: 249 347,99 PLN

wkład własny: 106 863,42 PLN

 

W dniu 27 maja 2010r. została podpisana umowa o dofinansowanie przedmiotowego projektu pomiędzy Zarządem Województwa Podkarpackiego a Gminą Miasta Sanoka. W wyniku przeprowadzenia postępowania przetargowego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych – w 2008 r. było to Przedsiębiorstwo Budowlano Montażowe INWEST -BUD, w 2010r. Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe Sanbud S.C.

rpo herb podkarpackiego

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":