• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

ZPORR

Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego.
Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana

IMG_7893

 

Projekt pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap I. Rewitalizacja Rynku i Placu Św. Jana” jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny, Działanie 3.3 Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe, Poddziałanie 3.3.1 Rewitalizacja miast. Całkowita wartość projektu  pierwotnie wynosiła: 6 187 662,08 zł, w tym dofinansowanie ze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 38,34% kosztów kwalifikowalnych oraz 10% kosztów kwalifikowalnych z rezerwy celowej budżetu państwa.

W związku z podpisanym w dniu 31.10.2008 r. Aneksem nr 2/08 do umowy o dofinansowanie przedmiotowego projektu zwiększającego dofinansowanie z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  całkowita wartość projektu wynosi  6 161 725,76 PLN brutto, w tym dofinansowanie z:

EFRR –  3 373 122,96 PLN (75% kosztów kwalifikowanych)

Budżetu państwa  – 449 794,73 PLN (10%)

Wkład własny  – 2 788 602,80 PLN

Termin realizacji projektu: listopad 2005r. – grudzień 2007r.

Podstawowym celem projektu było ożywienie gospodarcze i społeczne centrum Sanoka oraz zwiększenie potencjału turystycznego miasta poprzez przekształcenia architektoniczno – przestrzenne. Zakres rzeczowy projektu obejmował przebudowę Rynku i Placu Św. Jana wraz z przyległymi ulicami oraz remont elewacji wybranych budynków. Obszar Rynku został wyłączony z ruchu drogowego, dzięki czemu w najbliższej przyszłości stanie się miejscem rekreacyjno-wypoczynkowym przyjaznym dla mieszkańców i odwiedzających miasto turystów.

W ramach projektu wykonano:
1. remont pomieszczeń, przeznaczonych na Centrum Informacji Turystycznej (CIT)
oraz Biuro Wystaw Artystycznych (BWA) w budynku Rynek 14,
2. przebudowę placów Rynku i Św. Jana oraz modernizację ulic Łaziennej i Zamkowej. W wyniku przeprowadzonych prac na ulicy Zamkowej wykonano sieć kanalizacji deszczowej, ułożono kostkę brukową i nową nawierzchnię asfaltową. Pod płytą Rynku i placu Św. Jana zmodernizowano sieć wodociągową, kanalizację sanitarną i deszczową. Wymieniono uzbrojenie teletechniczne i oświetlenie uliczne. Na Rynku i palcu Św. Jana oraz ulicy Łaziennej ułożono kostkę brukowa betonową i granitową. Na placu św. Jana ustawiono fontannę o wymiarach 3 metry na 3 metry. Natomiast na Rynku zainstalowano podświetlaną fontannę muzyczną składającą się z dwóch niecek wzajemnie przenikających o wymiarach 5 metrów na 5 metrów każda. Centralny plac miasta obsadzono drzewami: klonami i wierzbami oraz krzewami i bylinami. Zainstalowano elementy małej architektury tj. stylowe ławki, kosze na śmieci oraz stojaki na rowery.
3. remonty elewacji budynków: Rynek 5, 9, 10, 14, 18, Plac Św. Michała 5, Cerkiewna 6, 3-go Maja 2 i 4 oraz Grodka 3.

Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz  z lodowiskiem.
Etap II-zakup wyposażenia

siatka

Etap II-zakup wyposażenia zakładał zakup wyposażenia hali, niezbędnego do jej funkcjonowania oraz pełnego wykorzystania. Projekt został zrealizowany w ramach programu ZPORR Działanie 3.5.1 – Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa. Projekt został zrealizowany w terminie styczeń – grudzień 2006. W imieniu beneficjenta projekt realizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku. Wartość całkowita projektu wynosi 3 332 858,52 zł. Wydatki kwalifikowane: 1 506 505,09, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej programu ZPORR wynosi 50% a dofinansowanie z budżetu państwa 10%.

Budowa zespołu gabinetów lekarskich przy ul. Sobieskiego w Sanoku

IMG_1212

Projekt zakładał adaptację budynku dawnego przedszkola na ul. Sobieskiego na zespół gabinetów lekarskich. Termin realizacji projektu: czerwiec 2005- wrzesień 2006.
Projekt zrealizowany w ramach programu ZPORR- Działanie 3.5.2 „Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia”. Kwota całkowita projektu: 1 112 740,07 zł. Koszty kwalifikowane:
946 938,41 w tym kwota dofinansowania: 75 % ze środków Unii Europejskiej z programu ZPORR oraz 10% ze środków budżetu państwa.

Rewitalizacja infrastruktury związanej
z ofertą kulturową miasta Sanoka

P1230520

Projekt zrealizowany z programu ZPORR- Działanie 3.3.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”. Zadania projektowych obejmowały:
– modernizację Sanockiego Domu Kultury – remont elewacji i instalacja klimatyzacji,
– budowę sceny wraz z niezbędną infrastrukturą i elementami małej architektury przy wejściu do parku od strony ul. Mickiewicza,
– modernizację amfiteatru w MBL – Skansenie.

Czas trwania projektu: październik 2005 – grudzień 2006. Budżet całkowity projektu wyniósł: 1 596 664,74 PLN.
Koszty kwalifikowane wyniosły 1 261 886,53 zł a współfinansowanie 75% ze środków Unii Europejskiej programu ZPORR oraz 10% ze środków budżetu państwa.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":