• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Gospodarowanie odpadami – nowe zasady

Dodano: 28-11-2019

W związku z nowelizacją  ustawy z  dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i  porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Miasta Sanoka informuje, że  ustawa wymusza wprowadzenie zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. Najważniejsza zmiana polega na obowiązku segregacji odpadów przez wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych.

Od 1 stycznia 2020 r. wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, którzy nienależycie segregują odpady, zostaną obciążeni podwyższonymi stawkami opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu urząd będzie sprawował kontrolę nad wywiązywaniem się mieszkańców z obowiązku segregacji odpadów.

Nowością będzie konieczność segregowania nowej frakcji odpadów ulegających biodegradacji, czyli odpadów kuchennych pochodzenia roślinnego (obierki, resztki owoców i warzyw), które od 1 stycznia 2020 r. będą odbierane od mieszkańców i właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Odpady te należy gromadzić w worku lub pojemniku koloru brązowego.

Pozostałe odpady biodegradowalne (liście, gałęzie, trawa) tak jak obecnie będą nieodpłatnie przyjmowane w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych.

Opady segregowane, które mieszkańcy samodzielnie będą dostarczać do GPZOS będą przyjmowane wyłącznie za okazaniem kodu kreskowego.

Od stycznia 2020 r. zostaną też wprowadzone limity odbioru niektórych odpadów segregowanych w Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Segregowanych (np. opony).

Wprowadzone zmiany oraz rosnące koszty zagospodarowania i transportu odpadów wymuszają na samorządzie podwyżkę stawek za ich gospodarowanie. Jednak dopiero po rozstrzygniętym przetargu, będziemy mogli poinformować o kosztach gospodarowania odpadami komunalnymi w 2020 r., które poniosą wszyscy mieszkańcy Sanoka. Na bieżąco będziemy Państwa informować o sytuacji.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.05.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":