• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

II Gala Stypendialna

Dodano: 27-08-2021
27 sierpnia w Sali Gobelinowej sanockiego zamku odbyła się II Gala Stypendialna 2021/2022. W tym roku stypendia otrzymało 161 uczniów, w tym za wyniki w nauce 155 uczniów, zaś za szczególne osiągnięcia w nauce 6 osób. Kwota przeznaczona na ten cel w br. wyniosła 96 tys. zł.

Jednorazowe stypendia w wys. 600 zł za osiągnięcia w nauce i 500 zł za wyniki w nauce wręczyli burmistrz miasta Sanoka Tomasz Matuszewski wraz z zastępcą Grzegorzem Korneckim, przewodniczącym Rady Miasta Sanoka Andrzejem Romaniakiem, naczelnik Wydziału Oświaty i Turystyki Ireną Penar oraz dyrektorami poszczególnych szkół.

28 maja 2020 r. Rada Miasta Sanoka na wniosek burmistrza uchwaliła „Lokalny Program Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Sanoka i określiła szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania Stypendium w ramach programu. jego celem jest nagradzanie i promowanie uczniów uzdolnionych, motywowanie do dalszego rozwoju, pogłębianie aspiracji edukacyjnych i aktywności.

W ramach realizacji programu, burmistrz przyznaje Stypendium za wyniki w nauce dla uczniów, którzy uzyskali średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynoszącą: 5,40 w przypadku uczniów  klas IV-VI i 5,30 w przypadku uczniów szkół klas VII i VIII lub ósmoklasistom, którzy z egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej uzyskali co najmniej 90% możliwych do zdobycia punktów oraz średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynoszącą co najmniej 4,75.

Stypendium za szczególne osiągnięcia w nauce jest przyznawane uczniom klas IV-VIII, którzy wykazali się osiągnięciami w co najmniej jednej dziedzinie naukowej, zdobywając tytuł laureata olimpiady lub konkursu przedmiotowego na szczeblu wojewódzkim bądź wyższym, oraz uczniom klas I-III, którzy zajęli I miejsce w konkursie wiedzy o zasięgu co najmniej powiatowym.

W br. do Wydziału Edukacji Kultury i Turystyki wpłynęły 162 podania, z czego 1 zostało odrzucone.

Burmistrz miasta podczas wręczenia stypendiów gratulował młodym utalentowanym sanoczanom wyników, dziękował zebranym rodzicom i dyrektorom oraz życzył kolejnych sukcesów w nowym roku szkolnym, by w podobnym gronie spotkać się już za rok.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":