• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

III Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji

Dodano: 18-12-2018

19 grudnia 2018 r. o godzinie 9.00 odbędzie się III Sesja Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej przedstawiamy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższych Sesji:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2019.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Nr XXXIX/339/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20.07.2017r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany Uchwały Nr XLVIII/403/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11.01.2018r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zabezpieczenia środków na realizacje zadania ”Budowa drogi wojewódzkiej nr 886 na odcinku pomiędzy planowaną obwodnicą miasta Sanoka a droga krajową nr 28”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obręb Wójtowstwo oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 394/43 o pow. 0,0102 ha oraz nr 494/1 o pow. 0,0041 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obręb Wójtowstwo oznaczonej jako działka nr 261/2 o pow. 0,0024 ha na rzecz współwłaścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 261/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiące własność Gminy Miasta Sanoka położone w Sanoku oznaczone jako działki nr 348 i 597/1 obręb Wójtowstwo oraz nr 1295, 1545/1,1545/2,1545/3,1547/4,1662,1650/6,1650/8,1730,3366 obręb Posada, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów miasta Sanoka jako działka nr 483 służebnością gruntową podlegającą na prawie przejścia i przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli nieruchomości oznaczonej jako działka nr 472/1 położonej w Sanoku obręb Śródmieście, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019 -2023”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dopłat do ceny dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków dla gospodarstw domowych w budynkach jednorodzinnych i wielomieszkaniowych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zawarcia porozumienia w zakresie organizacji i realizacji lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Gminy Miasta Sanoka i Gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Interpelacje.
 23. Wolne wnioski i zapytania.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":