• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Inwestycje komunalne

Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków i ujęcia wody w Trepczy

Największa inwestycja komunalna w historii Sanoka dotyczyła miejskiej oczyszczalni ścieków i ujęcia wody. Dzięki prawie 101 mln zł netto (124 mln zł brutto), obiekty te spełniają wszelkie normy i będą służyły mieszkańcom przez kolejne lata.

Prace zostały przeprowadzone w ramach realizowanego przez Miasto Sanok, za pośrednictwem Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej projektu „Poprawa gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracji Sanok”. Projekt obejmował 5 zadań.

– W kwestii gospodarki ściekowej przebudowaliśmy miejską oczyszczalnię ścieków w Trepczy, jak również wybudowaliśmy sieć kanalizacji sanitarnej w Sanoku. Drugi człon prac dotyczył gospodarki wodnej, a mianowicie przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w Trepczy. Wybudowaliśmy około 3 km nowej sieci wodociągowej, spinającej 2 systemy zasilania miasta w wodę z ujęć wody w Trepczy i Zasławiu. Powstał również zbiornik wyrównawczy przy ulicy Karola Kenara w Sanoku, o objętości 2000 metrów sześciennych wraz z kilometrową magistralą zasilającą ten zbiornik – wylicza Czesław Bartkowski, prezes zarządu SPGK.

Przygotowania do tego wielkiego przedsięwzięcia trwały od lat. Od 2006 roku prowadzone były działania związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji projektowej. W 2009 roku złożono wniosek o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Rok później projekt otrzymał dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Inwestycja, na którą Sanok czekał od lat, ruszyła w 2011 roku. Nikt nie miał wątpliwości, co do niezbędności tego zadania. Zarówno oczyszczalnia ścieków, jak i ujęcie wody były już technologicznie przestarzałe, stąd potrzeba ich modernizacji.

Początkowo koszty zadania miały sięgać 143 mln zł netto, jednak po rozstrzygniętych przetargach, okazało się, że zadanie zamknie się w kwocie prawie 101 mln zł netto, przy dofinansowaniu prawie 63 mln zł netto. Pozostała część wydatków stanowiąca wkład własny, pochodziła z emisji obligacji przychodowych, a także ze środków własnych SPGK. W 2012 roku NFOŚiGW przyznał przedsiębiorstwu dofinansowanie w formie dopłat do ceny wykupu obligacji, co w sumie dało kwotę ponad 5 mln zł.


Przebudowa targowiska miejskiego w Sanoku

Prace przy jego budowie, które rozpoczęły się w 2011 r., zakończono na przełomie czerwca i lipca 2012 r. Początkowo miały być finansowane z budżetu miasta w kwocie ok. 3 mln zł. Obciążenie budżetu udało się jednak zmniejszyć, dzięki dotacji, prawie 1 mln zł, jaką Miasto pozyskało z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013.

W wyniku tej inwestycji powstał nowy, zadaszony obiekt. Handel będzie się tu odbywał w 78 boksach, każdy o powierzchni ok. 11 m kw. z możliwością łączenia boksów ze sobą. Stoiska wyposażone są w instalację elektryczną oraz zamykane opuszczaną bramą roletową. Alejki między pięcioma rzędami stoisk wyłożone zostały kostką betonową. W tylnej części placu, również pod zadaszeniem, stanęło 10 stołów handlowych.

Poza obecnie istniejącymi toaletami, powstała dodatkowa przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Główne wejście na obiekt nowego zielonego rynku usytuowane jest od strony ul. Lipińskiego, zaś wjazd dla samochodów dostawczych jest możliwy od strony byłego elewatora zbożowego.


Gminny punkt zbiórki odpadów

Modernizacja Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Segregowanych została dofinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Zrealizowany projekt usprawnił system selektywnej zbiórki i odzysku odpadów komunalnych oraz ich unieszkodliwienia, a także zwiększył moce przerobowe sortowni odpadów, poprzez zakup nowoczesnego wyposażenia i zagospodarowanie placu Gminnego Punktu.

W ramach projektu zakupiono nową linię sortowniczą, prasę z dziurkarką i transporterem, rębak do gałęzi, dwa samochody specjalistyczne do wywozu odpadów. Wykonane zostały specjalne boksy do oddzielnego składowania: stłuczki szklanej bezbarwnej i kolorowej, szkła okiennego, gruzu, odpadów z ulicy i placów, opon, odpadów problemowych. Całości dopełniły nowe kontenery i pojemniki do odbioru odpadów segregowanych, do zbiórki odpadów zielonych i odpadów wielkogabarytowych, na baterie, akumulatory, itp.

Efektem powyższych działań jest:

– ograniczenie ilości odpadów kierowanych na składowiska poprzez wzrost ilości odzyskanych odpadów wysegregowanych,

– usprawnienie systemu selektywnej zbiórki odpadów

– dokładniejsze wydzielenie odpadów niebezpiecznych,

– wzrost możliwości odbioru większej ilości odpadów zielonych,

– ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

– poprawa jakości świadczenia usług komunalnych, w szczególności w zakresie terminowego odbioru odpadów od mieszkańców i obsługiwanych firm.

Całkowita wartość projektu to 2 008 130,49 zł, a dofinansowanie unijne wyniosło  1 706 910,92  zł.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 27.01.2022r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":