• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

28 MARCA: Sesja Rady Miasta Sanoka VII Kadencji. Porządek obrad

Dodano: 27-03-2017

W najbliższy wtorek (tj. 28 marca 2017 r. ) odbędzie się XXXII Sesja Rady Miasta Sanoka VII Kadencji. Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni: 

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2017, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową oraz wykonania konstrukcji wsporczej telebimu” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy Miasta Sanoka na lata 2017 -2018 środków finansowych na jego realizację, z ewentualnym podjęciem uchwał w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa stadionu piłkarsko – lekkoatletycznego wraz z infrastrukturą techniczną i drogową” oraz zabezpieczenia w budżecie Gminy Miasta Sanoka na lata 2017 – 2018 środków finansowych na jego realizacje, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2016-2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Sanoka do realizacji projektu pn. ”Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 86/2 o pow. 0,0091 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 83/2, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie bezprzetargowej sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku oznaczonej jako działka nr 650/16 o pow. 0,0024 ha na rzecz użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej jako działki nr 650/12, 650/9, 650/13 z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie warunków udzielania bonifikat od opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej jako działki 790/6 i 790/10 o łącznej pow. 0,0644 ha w ramach przysługującego odszkodowania za ½ części udziału w działce nr 786/9 o pow. 0,0392 ha, przyjętą z mocy prawa na własność 18. Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nadania nazwy nowej ulicy położonej w dzielnicach Dąbrówka i Posada Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, liczby punktów przyznawanych za poszczególne kryteria oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 21. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Sanoka, przyznania tym, kryteriom liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 22. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez I Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Sanoku ul. Zagrody 1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa używania herbu Miasta Sanoka przez parafię Najświętszego Serca Jezusowego w Sanoku ul. Lipińskiego 54, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Honorowego Obywatelstwa Miasta Sanoka dla Pani Danuty Przystasz.
 25. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta.
 26. Podjęcie uchwały dot. zmiany uchwały w sprawie wyboru przewodniczących stałych komisji Rady Miasta.
 27. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sanoku za 2016 rok.
 28. Interpelacje.
 29. Wolne wnioski i zapytania.
 30. Zamknięcie obrad sesji.

DSC_0877

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":