• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Karta Dużej Rodziny coraz popularniejsza

Dodano: 13-01-2020

Szeroko pojęta polityka społeczna realizowana przez samorządy ma na celu objęcie opieką mieszkańców, wzmocnienie kondycji rodzin wielodzietnych oraz dysfunkcyjnych, ze specyficznymi potrzebami. Wszyscy, w świetle prawa mają mieć równe szanse w dostępie do opieki zdrowotnej, edukacji, dóbr kultury itp.

 

Wymienionym celom służą różnorodne programy społeczne, które są realizowane przez miasto Sanok, częściowo jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Do podstawowych programów zaliczymy Kartę Dużej Rodziny, Świadczenie 500+ oraz program Dobry start.

Wszyscy rodzice, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci mają prawo do posiadania Karty Dużej Rodziny. Dotyczy to też rodziców zastępczych lub osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka.  Sanocki program przyznający uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych wspiera je w różnorodnych formach, choćby poprzez umożliwienie  szerszego dostępu do dóbr kultury, sportu i rekreacji.

W 2019 r. rozpatrzono 1158 wniosków o wydanie karty dużej rodziny, z czego 982 wnioski tylko dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci na utrzymaniu. Narastająco na koniec 2019 r. zarejestrowano 1461 rodzin. Liczba osób, którym od początku obowiązania Ustawy przyznano kartę wynosi 4097 z czego 1623 kart wydano dla rodziców, którzy kiedykolwiek mieli troje dzieci na utrzymaniu oraz 1556 kart dla dzieci. Obecnie 16 podmiotów uczestniczy w Sanockim programie przyznającym uprawnienia członkom rodzin wielodzietnych.

Świadczenie wychowawcze „Rodzina 500+” ma na celu wsparcie rodzin i pomoc w zaspokojeniu potrzeb życiowych dziecka. Od 1 lipca  2019 r. rodzice mają 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Świadczenie otrzymają z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka. Świadczenie 500+ obecnie jest przyznawane do 31 maja 2021 r. na podstawie złożonego wniosku. W 2019 r. wpłynęło 3829 wniosków, w tym 2401 wniosków drogą elektroniczną. Wydano 3777 decyzji oraz informacji przyznających prawo do świadczenia wychowawczego. 3503 rodzinom w 2019 r. wypłacono świadczenie, w tym 5346 dzieciom, na kwotę 23 896 101,16 zł.

Od 1 lipca 2018 r. funkcjonuje też program „Dobry start”, stanowiący  wsparcie w wysokości 300 zł, które mogą otrzymać wszyscy uczniowie do 20 roku życia lub w przypadku osób niepełnosprawnych uczących się w szkole do ukończenia przez nie 24. roku życia, bez względu na dochód. W roku 2019 r. w ramach programu ,,Dobry start”  przyznano 3 617 świadczeń.

Od lipca do grudnia 2019 r. złożono 2 701 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia ,,Dobry start” w tym: 1641 to wnioski elektroniczne. Wydano 2658 decyzji przyznających prawo do świadczenia ,,Dobry start”. Świadczenie to otrzymało 3 609 dzieci (i osób uczących się) na kwotę 1 082 550,00 zł.

W Sanoku realizowane są Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii.  Każdego roku ogłaszane są konkursy na realizację założeń wymienionych programów przez organizacje pozarządowe i kluby sportowe.  W roku 2019 udzielono ogółem 33 dotacje na ogólną kwotę – 343 180 zł. 19 klubów sportowych otrzymało dotację na kwotę 409 936 zł.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.06.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Modernizacja stadionu "Wierchy":