• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Komunikat dla właścicieli nieruchomości (aktualizacja)

Dodano: 15-11-2019

Ważny komunikat dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, tzw. „nieruchomości niezamieszkałych” z terenu Gminy Miasta Sanoka.

Mając na uwadze nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) Burmistrz Miasta Sanoka informuje, że w myśl przepisu art. 6c ust. 2c ww. ustawy  przystąpienie właściciela nieruchomości niezamieszkałej do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej. 

Przez nieruchomości niezamieszkałe należy rozumieć np. przedsiębiorstwa, zakłady usługowe, sklepy, biura, szkoły, restauracje itp. z wyjątkiem domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

W świetle ww. przepisu właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy złożyli poprzednio deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą pozostać w systemie gospodarki odpadami zorganizowanym przez Gminę Miasta Sanoka lub z niego wystąpić.

W związku z tym właściciele nieruchomości niezamieszkałych, o których mowa wyżej, w terminie do dnia 29 listopada 2019r. winni złożyć pisemne oświadczenie o pozostaniu lub wyłączeniu z systemu.  Brak odpowiedzi zostanie potraktowany jako zgoda na pozostanie w zorganizowanym przez Gminę Miasta Sanoka systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie ze złożoną deklaracją.

Wprowadzenie przez ustawę oświadczenia o przystąpieniu do systemu nie wpływa na złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami. Dopóki taka deklaracja nie zostanie wycofana, gmina nie zaprzestanie świadczyć usługi, a właściciel nieruchomości ma obowiązek uiszczać opłatę jak dotychczas (która podlega egzekucji).

Złożenie oświadczenia o wyłączeniu z systemu skutkować będzie obowiązkiem zawarcia z dniem 1 stycznia 2020 r. umowy na odbiór odpadów komunalnych                   bezpośrednio z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów, prowadzonym przez Burmistrza Miasta Sanoka.

PRZEDSIĘBIORCY wpisani do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Miasta Sanoka

 

Lp.  

Nazwisko imię / Nazwa pełna

 

PESEL / REGON

NIP

Adres

1. FBSerwis Karpatia Sp. z o.o. 850384270 873-10-14-995 33-100 TARNÓW, Odległa 8
2. Klatka Anatol   684-104-65-41 38-457 Zręcin, Szkolna 47
3. KOTULAK JERZY   685-101-16-33 38-200 JASŁO, HAŃKÓWKA 28
4. REMONDIS KROeko Sp. z o.o. 180371426 684-254-99-94 38-400 Krosno, Fredry 1
5. TRANSPRZĘT Spółka z ograniczona odpowiedzialnością, Spółka komandytowa 368361023 687-196-49-74 38-500 Sanok, Zabłotce 51
6. Zakład Usług Technicznych Spółka z o.o. 370269712 687-10-04-553 38-540 Zagórz, Bieszczadzka 5

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 17.12.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":