• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Konkurs ofert na realizację zadania publicznego

Dodano: 31-01-2019

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego

 I. Rodzaj zadań :

 1. Zadania publiczne z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku:

Zadanie 1 – Wspomaganie  działalności  świetlic  środowiskowych  dla  dzieci  ze  środowisk wymagających pomocy wychowawczej.
Zadanie 2 – Prowadzenie działań trzeźwościowych wśród osób niepełnosprawnych.
Zadanie.3.-.Wspieranie. ruchów trzeźw ościowych  dla  osób  dorosłych  wychodzących z uzależnienia – szkolenia, warsztaty, konferencje.
Zadanie 4 – Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów.
Zadanie.5.-.Wspieranie realizacji  autorskich  programów profilaktycznych i edukacji rówieśniczej prowadzonej przez liderów młodzieżowych.
Zadanie 6 -.Propagowanie działań na rzecz ochrony przed  przemocą i agresją
Zadanie 7.-.Wspomaganie zdrowego życia i  bezpiecznego wypoczynku dla dzieci.
Zadanie 8.-.Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii.
Zadanie 9.-Edukacja i promowanie trzeźwości w środowisku wolontariatu.
Zadanie 10.- Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym.
Zadanie 11 –  Prowadzenie Klubu  Abstynenta w Sanoku.

 1. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania:

1..Wysokość środków przewidzianych na realizację zadań:

Zadanie 1 – 6.000,00 zł.
Zadanie 2 – 9.000,00 zł.
Zadanie 3 – 4.000,00 zł.
Zadanie 4 – 4.000,00 zł.
Zadanie 5 – 9.000,00 zł.
Zadanie 6 – 4 000,00 zł.
Zadanie 7 – 6.000,00 zł.
Zadanie 8 – 4.000,00 zł.
Zadanie 9 – 4.000,00 zł.
Zadanie 10 – 4.000,00 zł.
Zadanie 11 – 20.680,00 zł.

2.  Kwoty na poszczególne zadania podane w ust. 1 mogą ulec zmianie.

III..Zasady przyznania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t.   U. z 2018r. poz. 450 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 113 ustawy.
 3. Miejsce realizacji zadania – Gmina Miasta Sanoka.
 4. Złożone oferty powinny spełniać wymogi określone w art. 14 ustawy oraz powinny być zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016r. poz. 1300).
 5. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w postępowaniu konkursowym.
 6. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasta Sanoka, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadań

Zadanie powinno być wykonane w 2019 roku w terminie wskazanym w umowie.

V. Termin i zasady składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1 (p.1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok,  w terminie do 20  lutego 2019r. do godz. 1530.
 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym, bez otwierania.
 3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
 • nazwę podmiotu i jego dokładny adres,
 • rodzaj zadania z otwartego konkursu.
 1. Do oferty należy dołączyć aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący osoby uprawnione do realizacji zadania.
 2. Ofertę należy sporządzić wg następujących zasad:

1). oferta musi być kompletna,

2). musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy podmiotu uprawnionego czy zgłaszanego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując określenie „nie dotyczy”,

3). w układzie wyznaczonym wzorem oferty nie należy dokonać żadnych zmian.

 1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych.
 2. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 3. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 5. W przypadku, gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w wyniku wyboru więcej niż jednej oferty na realizację określonego zadania, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu, stanowiących załączniki do umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego.
 6. Każdy w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 7. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego wg obowiązującego wzoru.
 8. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli – ocenie realizacji zadania, dokonanej przez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto, organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Burmistrzowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.
 9. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich (I piętro, pokój 20) lub na stronach urzędu miasta: sanok.pl, www.bip.um.sanok.pl

VI..Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez Komisję Konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi dnia 25 lutego
 3. Przy rozpatrywaniu ofert będą brane następujące kryteria:
  • zadania zawarte w ofercie dotyczą dofinansowania profilaktyki, terapii, wsparcia lub rehabilitacji w problemach alkoholowych;
  • możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
  • doświadczenie i kwalifikacje osób, przy udziale których podmiot uprawniony będzie realizował zadanie;
  • planowane koszty realizacji zadania;
  • zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
  • prawidłowość i rzetelność realizacji zadań w latach poprzednich;
  • terminowość rozliczeń;
  • dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Sanoka.
 4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 5. Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 6. Ogłoszenie o otwartym konkursie oraz wyniki dokonanego wyboru oferty i wysokości przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sanoku. O wynikach konkursu podmioty uprawnione zostaną powiadomione pisemnie.

VII.     Informacje o zadaniach tego rodzaju zrealizowanych w roku 2018.

 1. „Prowadzenie Klubu Abstynenta” w Sanoku realizowane przez Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku ul. Kościuszki 22/3 za  kwotę 20 000,00zł.
 2. „Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych – Uświadamianie zagrożeń wynikających z nadużywania alkoholu” realizowane przez Sanockie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie Sanok ul. Kochanowskiego 25 za kwotę 2 000,00 zł.
 3. „Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych – Propagowanie trzeźwego trybu życia oraz zagospodarowanie czasu wolnego osób niewidomych i słabo widzących” realizowane przez Polski Związek Niewidomych Okręg Podkarpacki w Sanoku ul. Franciszkańska 4 za kwotę 2 000,00zł.
 4. „Prowadzenie edukacji trzeźwościowej w środowisku osób niepełnosprawnych Trzeźwy głuchy ” realizowane przez Polski Związek Głuchych Koło Terenowe w Sanoku ul. Franciszkańska 4 za kwotę 2 500,00zł.
 5. „Wspieranie ruchów trzeźwościowych dla osób dorosłych wychodzących   z uzależnienia – szkolenia, warsztaty, konferencje Zlot Radości 2018” realizowane przez Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” w Sanoku                  Kościuszki 22/3 za kwotę 3 000,00zł.
 6. „Wspieranie działań korekcyjnych i trzeźwościowych na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i rekonwalescentów Na drodze do trzeźwości II” realizowane przez Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta w Sanoku ul. Hetmańska 11 za kwotę 4 000,00zł.
 7. „Wspieranie tworzenia programów autorskich i edukacji rówieśniczej prowadzonej przez liderów młodzieżowych Wychowanie najlepszą profilaktyką II” realizowane przez Chorągiew Podkarpacką Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Ziemi Sanockiej Sanok  Zielona 39, za kwotę 9 000,00zł.
 8. „Wspomaganie zdrowego życia i bezpiecznego Szkolenie młodzieżowe – „Manewry 2018” realizowane przez Jednostkę Strzelecką 2210 Sanok ul. Kościuszki 10. za kwotę 4 986,99zł.
 9. „Wspieranie tworzenia programów autorskich i edukacji rówieśniczej prowadzonej przez liderów młodzieżowych „Wychowanie przez sztukę  i profilaktyka wśród młodzieży” realizowane przez Stowarzyszenie PRO ARTIS Sanok ul. Kościuszki 34/11 za kwotę 5 500,00zł.
 10. „Punkt wsparcia rodzinnego – pomoc w ramach konsultacji terapii rodzin ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki przemocy i agresji w rodzinie” realizowane przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku Grzegorza 5 za kwotę 3 000,00zł.
 11. „Wspomaganie zdrowego życia i bezpiecznego wypoczynku Zwiedzamy dobra dziedzictwa narodowego realizowane przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku ul. Grzegorza 5 za kwotę 1 000,00zł.
 12. „Wspieranie działań profilaktycznych dla dzieci w formie półkolonii Półkolonia Wesołe Wakacje 2018” realizowane przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Krosno ul. Wojska Polskiego 41 za kwotę 4 000,00zł.
 13. „Edukacja i promowanie trzeźwości w środowisku wolontariatu Bądź trzeźwy decyduj rozsądnie”realizowane przez Powiatowe Centrum Wolontariatu w Sanoku  Rynek 1 za kwotę 4 000,00zł.
 14. „Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym Trzeźwy umysł” realizowane przez Sanocki Uniwersytet Trzeciego Wieku im. Jana Grodka w Sanoku 38-500 Sanok  Mickiewicza 21za kwotę 5 000,00zł.
 15. „Aktywizacja i wspieranie trzeźwości osób w wieku emerytalnym Senior szczęśliwy to senior aktywny i trzeźwy” realizowane przez Stowarzyszenie Pomoc Rodzinie im. św. Ks. Zygmunta Gorazdowskiego w Sanoku ul. Grzegorza 5 za kwotę 3 000,00zł.

Łącznie  wykorzystano  kwotę  72 986,99zł

DO POBRANIA: Druk oferty

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":