• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

LII sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 10-12-2021

Na podstawie art.20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm. zwołuję LII sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się dnia 16 grudnia 2021r. o godz. 9.00 w sali herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie posiedzenia.

 1. Powołanie sekretarza sesji.
 2. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 3. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
 4. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady z działalności komisji między sesjami.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
 6. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przejęcia od Powiatu Sanockiego zadania z zakresu zarządzania częścią drogi powiatowej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia woli współpracy pomiędzy Gminą Miasta Sanoka a Międzynarodowym Centrum „Europejska Integracja Ukrainy”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2022, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały Klubu Radnych Łączy nas Sanok w sprawie ustanowienia zasad przyznawania stypendiów oraz nagród i wyróżnień za wyniki sportowe, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2022.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania petycji zgodnie z właściwością.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
 16. Zapytania i wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

 Przewodniczący

    Rady Miasta

 

Andrzej Romaniak

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

 

 

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":