• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

LVIII Sesja Rady Miasta Sanoka

Dodano: 10-09-2018

11 września o godzinie 9.00 odbędzie się LVIII Sesja Rady Miasta Sanoka VII kadencji. Miejscy Radni będą obradować w Sali Herbowej (Pokój nr 64) Urzędu Miasta Sanoka. Poniżej publikujemy porządek obrad nad którym pochylą się radni podczas najbliższych Sesji:

1. Otwarcie obrad.
2. Powołanie sekretarza sesji.
3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2018, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sanok – Lesko.
10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie odstąpienia od obowiązku zbycia w nieruchomości w drodze przetargu położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1549 o pow. 0,0385 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Posada oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 3346/1 o pow.0,0662 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanych budynkami garażowymi stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, położonych w Sanoku obr. Śródmieście, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 2136/45 o pow. 0,0041 ha oraz nr 2154/2 o pow. 0,0092 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie nieodpłatnego nabycia przez Gminę Miasta Sanoka prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przysługującego Polskim Kolejom Państwowym S.A. z siedzibą w Warszawie oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 913/26 o pow. 0,0855 ha oraz jednoczesnego obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu na rzecz Spółki PKP Energetyka S.A oraz jej następców prawnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przystąpienia do scalenia i podziału nieruchomości położonych w Sanoku, obręb Posada, w rejonie ul. Ustrzyckiej, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Sanoku na lata 2018-2020, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
18. Interpelacje.
19. Wolne wnioski i zapytania.
20. Zamknięcie obrad sesji.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie z działalności burmistrza między Sesjami (28.03.19)
"Lodowa Baśń" w Arenie Sanok
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":