• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Dodano: 31-03-2021

Zachęcamy do skorzystania ze strony NA CO IDĄ MOJE PIENIĄDZE, na której znajduje się informacja prezentująca budżet Sanoka. Mieszkańcy rozliczający PIT w miejscu zamieszkania, dowiedzą się, ile pieniędzy z ich podatku przeznaczane jest na funkcjonowanie komunikacji miejskiej, lokalnej szkoły czy na oświetlenie ulicy. Zaledwie 38% podatku dochodowego przekazywane jest gminom. W prezentacjach przedstawione są planowane zadania inwestycyjne oraz prognoza PIT, z której mieszkańcy dowiedzą się, o ile zwiększyłyby się wpływy do budżetu, gdyby podatek dochodowy został odprowadzony przez wszystkich mieszkańców.

Źródłem prezentowanych danych są aktualne uchwały budżetowe, przedstawiony plan dochodów i wydatków ogółem, zadania inwestycyjne, budżety partycypacyjne oraz tzw. prognozę PIT.

W planie wydatków ogółem dane przedstawiane są z dokładnością do rozdziałów budżetowych oraz informacją o stosunku wydatków majątkowych do bieżących. Prezentowane dane są obliczone z dokładnością do jednego grosza.

Za pomocą „Suwaka Nacoidamojepieniadze.pl” każdy może sprawdzić, jaka część jego podatku PIT trafia do poszczególnych rozdziałów budżetowych. Podatek wyliczany jest za pomocą skali podatkowej według stanu na dzień prezentacji budżetu. Odliczane są od niego koszty uzyskania przychodu. Uwzględniono również składki na ubezpieczenia społeczne oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Wysokość podatku nie uwzględnia ulg i indywidualnych odliczeń od podatku.

Dane odzwierciedlają procentowy udział poszczególnych wydatków w skali całego budżetu. Prezentowane liczby są zaokrąglane do pełnych groszy. Oznacza to, że przy sumowaniu poszczególnych podkategorii może dojść do sytuacji, w której suma podkategorii nie będzie równa sumie kategorii. Wynika to z zasad matematycznych zaokrąglania liczb.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":