• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Od 15 grudnia nowe obostrzenia. Szczegóły dot. nauki zdalnej

Dodano: 14-12-2021
Minister zdrowia Adam Niedzielski 7 grudnia br. podczas zwołanej konferencji prasowej poinformował  o niepokojącej sytuacji epidemiologicznej związanej z COViD-19 i wprowadzeniu dodatkowych zasad bezpieczeństwa. Więcej informacji w rozwinięciu.

 • Od 15 grudnia limit 30 proc. obłożenia w restauracjach, hotelach, barach, kinach i teatrach. Zniesienie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę
 • Od 15 grudnia zamknięte są dyskoteki, kluby i obiekty udostępniające miejsca do tańczenia.
 • Od 15 grudnia limity osób w transporcie zbiorowym do 75 proc.
 • Od 12 grudnia wszyscy przylatujący do Polski spoza strefy Schengen muszą mieć wykonany test na obecność koronawirusa
 • Od 15 grudnia wprowadzamy obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorych na #COVID19, bez względu na Unijny Certyfikat COVID
 • Od 20 grudnia do 10 stycznia nauka zdalna w szkołach podstawowych i średnich.

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie ministra edukacji i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Zgodnie z nim od 20 grudnia br. do 9 stycznia 2022 r. w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wprowadzona zostaje nauka zdalna.

 • Ograniczenie pracy stacjonarnej nie dotyczy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego.
 • Rozporządzenie nie ogranicza funkcjonowania w sposób stacjonarny młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • Dyrektor w czasie nauki zdalnej dla uczniów klas I–III szkoły podstawowej lub klas szkoły artystycznej odpowiadających klasom I–III szkoły podstawowej, których rodzice nie mogą zapewnić im opieki w tym czasie, będzie musiał umożliwić opiekę świetlicową, jeśli rodzice będą o to wnioskować.
 • Bez zmian pozostaje zimowa przerwa świąteczna zaplanowana na 23–31 grudnia 2021 r.
 • W przypadku szkół podstawowych specjalnych i szkół ponadpodstawowych specjalnych, w tym funkcjonujących w specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych i zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej o tym, czy będą prowadzone tam zajęcia w formie stacjonarnej, będzie decydował dyrektor, przy zachowaniu całkowitej dobrowolności ze strony rodziców dzieci i młodzieży.
 • W przypadku szkół, których funkcjonowanie zostało ograniczone – w odniesieniu do dzieci i uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie będą mogli realizować zajęć w miejscu zamieszkania, dyrektor szkoły będzie zobowiązany do zorganizowania zajęć w sposób stacjonarny lub z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie tej szkoły.Uczniowie korzystający z internatów i burs będą mieć możliwość przebywania w nich, jeśli warunki nie pozwalają im na powrót do domu i korzystanie z nauki zdalnej w miejscu zamieszkania.Dyrektorzy szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego i placówek kształcenia ustawicznego będą mogli zorganizować zajęcia praktyczne stacjonarnie. Zajęcia będą mogły odbywać się w wybranych dniach tygodnia. Wymiar zajęć praktycznych nie może przekroczyć 16 godzin tygodniowo.
 • Praktyki zawodowe będą mogły być realizowane stacjonarnie w miejscu ich prowadzenia. Zachowano jednocześnie możliwość zrealizowania praktyk zawodowych w innych formach wprowadzonych w okresie pandemii (np. w formie wirtualnego przedsiębiorstwa lub projektu edukacyjnego).
 • Zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu mogą być prowadzone stacjonarnie u pracodawców lub w indywidualnych gospodarstwach rolnych, o ile w podmiotach tych nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu uczniów.Rozwiązania te mają również zastosowanie do kształcenia praktycznego realizowanego w ramach kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.
 • W przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego, dla uczniów i słuchaczy, którzy przystępują odpowiednio do egzaminu zawodowego lub egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń-luty 2022 r., dyrektor będzie mógł zorganizować konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu.
 • Uczniowie wszystkich klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą realizowali zajęcia praktyczne u pracodawców w pełnym wymiarze godzin, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika. Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 • Możliwe będzie organizowanie konsultacji w szkole dla uczniów przygotowujących się do egzaminu ósmoklasisty czy maturalnego. Uczniowie będą mogli uczestniczyć w konsultacjach indywidualnych lub w grupach. Korzystanie z konsultacji przez uczniów jest dobrowolne.
 • Również w klasie programowo najwyższej szkoły artystycznej, w której jest przeprowadzany egzamin dyplomowy lub egzamin końcowy, dyrektor szkoły artystycznej może zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne artystyczne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje odpowiednio do egzaminu dyplomowego lub egzaminu końcowego.
 • Za zgodą dyrektora szkoły, centrum lub placówki, uczniowie biorący udział w konkursach, olimpiadach i turniejach będą mieli możliwość udziału w powyższych zawodach wiedzy, przy spełnieniu warunków regulaminowych określonych przez organizatorów konkursów, olimpiad i turniejów.

 

 • 31.12.2021/01.01.2022 r. ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych maksymalnie 100 osób z obowiązującymi limitami

Źródło: Ministerstwo Zdrowia

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":