• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Nowy obowiązek dla właścicieli/zarządców nieruchomości z funkcjonującym źródłem ciepła/spalania paliw

Dodano: 05-07-2021

Od 1 lipca 2021 r. właściciel/zarządca budynku, w którym znajduje się źródło ciepła jest zobowiązany do złożenia deklaracji zawierającej informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrębie nieruchomości źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw oraz o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach.

Jest to podyktowane zmianami w zapisach ustawy z dnia 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków. Dane zawarte w deklaracjach posłużą do utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Deklaracje można składać od 1 lipca 2021 r., od tego też dnia właściciel/zarządca budynku, który już istnieje, ma 12 miesięcy na złożenie deklaracji. W przypadku nowego budynku, w którym po 1 lipca 2021 r. zostało uruchomione źródło ciepła/spalania paliw – termin na złożenie deklaracji wynosi 14 dni. Deklaracje można pobrać przez Internet na stronie https://zone.gunb.gov.pl/dokumenty-do-pobrania/ i złożyć elektronicznie lub w formie papierowej osobiście w Urzędzie Miasta Sanoka.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, kary można uniknąć, przesyłając wymaganą deklarację do urzędu w ramach czynnego żalu. Z obowiązku zgłaszania źródeł ciepła/spalania paliw zwolnieni są właściciele oraz najemcy lokali w budynkach wielorodzinnych, które mają wspólne źródło ciepła i właściciela/zarządcę. Natomiast, jeżeli w lokalu jest indywidualne źródło ciepła/spalania paliw, np. kominek – to taką deklarację trzeba złożyć samodzielnie.

Przewidziana jest też kontrola i weryfikacja wskazywanych w deklaracji danych, w tym podawanego sposobu ogrzewania. Będzie to miało miejsce w trakcie czynności dokonywanych przez osoby uprawnione do wprowadzania danych i informacji do ewidencji, które dokonają inwentaryzacji budynku

Celem stworzenia centralnej bazy (tj. CEEB – Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków) jest poprawa jakości powietrza poprzez likwidację emisji substancji powodujących smog. CEEB będzie narzędziem wspierającym wymianę starych kotłów grzewczych i miejscem gromadzenia informacji na temat wszystkich programów finansowania wymiany pieców. CEEB stanowić będzie również narzędzie dla organów administracji centralnej i samorządowej do realizacji polityki niskoemisyjnej.

Dla obywateli zostaną uruchomione usługi, które przyczynią się do poprawy stanu technicznego budynków w zakresie bezpieczeństwa, np. zamówienie przeglądu kominiarskiego czy inwentaryzacji budynku. Celem zbierania informacji o budynkach jest stworzenie kompletnej bazy danych, na podstawie której gmina będzie mogła wnioskować o fundusze w celu poprawy jakości powietrza.

Więcej informacji na temat programu znajduje się na stronie: https://zone.gunb.gov.pl/ i w folderze do pobrania TUTAJ.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Prezentacja Raportu o Stanie Gminy za 2020r. 06.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":