• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

OBWIESZCZENIE: „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka”

Dodano: 15-02-2018

Publikujemy Obwieszczenie Burmistrza Miasta Sanoka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn, zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka”, obejmującego teren miasta Sanoka, w jego granicach administracyjnych.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 12 lutego 2018 r. do 12 marca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w pokoju nr 54 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 lutego 2018r. w sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 13.00

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 kwietnia 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: architektura@um.sanok.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Sanoka.

Do pobrania:
U023_S_Sanok_kierunki_15_1
U023_S_Sanok_POS_09
U023_S_Sanok_tekst_10

U023_S_Sanok_uwarunkowania_13_1

znajdznas-pasek

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Finał Radia Biwak
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017