• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA SANOKA

Dodano: 19-08-2019
o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka” wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko

  Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 z późn. zm.), art. 39 ust.1, art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081z późn. zm.) oraz uchwałą Rady Miasta Sanoka nr XIII/ 101 /15 z dnia 27 października 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka.

    Zawiadamiam  o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 19 sierpnia do 16 września 2019 r.  w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w pokoju nr 54 w godzinach pracy urzędu.
         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 września 2019 r. (wtorek)  w sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 1100.

           Zgodnie z art. 11 pkt 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sanoka oraz w prognozie oddziaływania na środowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi.

          Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2019, poz.162) na adres email: wgp@um.sanok.pl, z podaniem imienia  i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2019 r.

         Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz  Miasta Sanoka.

 

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ – ZAŁĄCZNIKI

 

SanOK
BIP SANOK

Jarmark Adwentowy

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Konferencja prasowa 21.01.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (19.12.2019)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 11 marca 2019r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":