• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych ws. wyłączenia z Sanoka dzielnicy Olchowce

Dodano: 13-05-2021
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Sanoka o zamiarze przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie zmiany granicy miasta Sanoka polegającej na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok.

Podjęcie  konsultacji społecznych dotyczących włączenia do terytorium Gminy Sanok – części Dzielnicy Wójtowstwo i Dzielnicy Olchowce – wynika z uchwały Nr XXX/221/2021 Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany granic Gminy Sanok oraz przeprowadzenia konsultacji, a także uchwały Nr XXXI/236/2021 Rady Gminy Sanok w sprawie zmiany uchwały, w sprawie zmiany granic Gminy Sanok oraz przeprowadzenia konsultacji.

Działając na podstawie art. 4a, art. 4b ust. 1, pkt 1 i art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XLI/334/21 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granicy miasta Sanoka polegającej na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok (Dz. Urz.Woj. Podkarpackiego z  9.04.2021r., poz. 1400)

Burmistrz Miasta Sanoka zaprasza mieszkańców Sanoka zamieszkałych w dzielnicach Olchowce i Wójtowstwo – do udziału w konsultacjach społecznych – w sprawie zmiany granic miasta Sanoka polegającej na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok.

 Konsultacje odbędą się w dniach od 14 maja – do 21 maja 2021 roku.

1.Przedmiotem ogłoszonych konsultacji jest projekt zmiany granic Miasta Sanoka polegający na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce (część dzielnicy Wójtowstwo i dzielnica Olchowce) i włączeniu go do terytorium gminy Sanok.

2. Konsultacje z mieszkańcami miasta Sanoka – zamieszkałymi w dzielnicach Olchowce i Wójtowstwo, będą przeprowadzane poprzez udostępnienie ankiet konsultacyjnych, a wyrażenie opinii w toku konsultacji, polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o treści następującej: „Czy jesteś za zmianą granic miasta Sanoka polegającą na wyłączeniu z terytorium miasta
Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok?

3. Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu w odpowiedniej rubryce Ankiety konsultacyjnej: „Jestem za”, ” Jestem przeciw”, ” Wstrzymuję się” – znaku X oraz podaniu adresu zamieszkania
i złożeniu podpisu.

4. Ankiety konsultacyjne udostępnione będą w następujących punktach:

– w siedzibie Urzędu Miasta Sanoka (ul. Rynek 1, 38-500 Sanok),

– w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego w Sanoku (ul. Sadowa 12, 38-500 Sanok);

– w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Jana Pawła II (ul. Przemyska 80,  38-500 Sanok).

5. Ankiety konsultacyjne będą również dostępne TUTAJ i na stronie internetowej  https://bip.um.sanok.pl w zakładce: Konsultacje społeczne → 2021.

6. Wypełnione ankiety konsultacyjne mieszkańcy Sanoka mogą składać:

  • bezpośrednio osobom udostępniającym Ankiety konsultacyjne – w godzinach pracy Urzędu Miasta Sanoka i w godzinach pracy wyżej wymienionych instytucji,
  • w miejscach udostępniania Ankiet konsultacyjnych.

Projekt graficzny proponowanych zmian granic Miasta Sanoka: – dostępny będzie w punktach udostępniania ankiet konsultacyjnych oraz na stronie BIP

III. Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych zostanie opublikowany na stronie internetowej Miasta Sanoka, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sanoka, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.05.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":