• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Organizacje pozarządowe

13.11.2017

Oferta realizacji zadania publicznego
Działania na rzecz osób niepełnosprawnych – spotkanie mikołajkowe


17.10.2017

Oferta realizacji zadania publicznego

Gala z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariatu

Oferta


 

16.10.2017

Oferta realizacji zadania publicznego – poprawa stanu zdrowia (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku)

Oferta realizacji zadania publicznego – poprawa jakości życia (Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Sanoku)


 

11.10.2017

Ogłoszenie na konsultacje z projektu

Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2018

Ogłoszenie

Projekt Programu

Formularz


 

25.09.2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą

Oferta


 

27.07.2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Oferta


20.07.2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Wspomaganie zdrowego życia i bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży

Desant 2017


04.07.2017

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka

z zakresu wsparcia działań dotyczących adaptacji budynku warsztatów terapii zajęciowej.

zawiadomienie


20.06.2017

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

ogłoszenie


02.06.2017

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego


 

26.05.2017

Zawiadomienie

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych przez organizację pozarządowe na terenie Sanoka

Zadania


05.05.2017

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka konkursem ofert na realizację zadań publicznych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sanoku w 2017 r. zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, działających na terenie miasta Sanoka do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zakres działania komisji i termin rozpatrywania ofert szczegółowo zawiera Zarządzenie Burmistrza Nr 65/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. Udział w pracach komisji jest nieodpłatny.

Kandydatury proszę zgłaszać w Urzędzie Miasta w Sanoku, I piętro, pokój 20 do dnia 11 maja 2017 r.

Załączniki:
– ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych do komisji konkursowej.


28.04.2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

oferta franciszkanie


24.04.2017

Zarządzenie Burmistrza Miasta Sanoka w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku.

zarządzenie


 

21.04.2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

oferta avanti


11.04.2017

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.

oferta


 

4.04.2017

Zawiadomienie w sprawie konkursu ofert na realizację zadań publicznych.

zawiadomienie


 

29.03.2017

zarzadzenie


 

21.03.2017

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej.

ogłoszenie


21.03.2017

Zawiadomienie Burmistrza o wynikach realizacji zadań.

zawiadomienie


27.02.2017

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


 

27.02.2017

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego.


 

16.02.2017

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza konkurs ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe

Ogłoszenie


 

18.01.2017

zaww


ogloszenie

 

zawiadomienie

 

 16.12.2016 r.

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego


9.12.2016 r.

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

 • Rodzaj zadania publicznego: Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących
 • Zgłoszenia: do 15 grudnia 2016

Ogłoszenie


28.11.2016

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2017 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego 


 

09.11.2016

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

 • Rodzaj zadania publicznego: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównania szans tych rodzin i osób
 • Tytuł zadania publicznego: Wigilia dla potrzebujących
 • Termin realizacji: 01.12.2016 – 31.12.2016 r.

DOKUMENT PDF


19.09.2016

2

1

14.09.2016
Burmistrz Miasta Sanoka
zgodnie z Uchwałą Nr LXV/508/10 Rady Miasta Sanoka
ogłasza przeprowadzenie konsultacji projektu

„Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2017”

 1. Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się od dnia 21 września 2016r. do dnia 28 września 2016r.
 2. Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku pok. nr 21, I piętro, bądź pobrać go ze strony sanok.pl lub www.bip.um.sanok.pl.
 3. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro


 

25.08.2016

Oferta-stowarzyszenie-1.PDFOferta-stowarzyszenie-2.PDF

01.07.2016

Oferta realizacji zadania publicznego: Wspomaganie zdrowego życia i bezpiecznego wypoczynku dla dzieci, w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.


 

19.05.2016

zawiadomienie_konkurs


 

10.05.2016

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej


 

29.04.2016

OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO – ORGANIZACJA KONFERENCJI „PRZEMOC W ŚRODOWISKU RODZINNYM. JAK POMÓC INNYM I … SOBIE” (kliknij)


 

25.04.2016

Burmistrz Miasta Sanoka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka

I. Rodzaj zadania:
 „Wspieranie działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów, inwalidów wojennych, żołnierzy AK i Sybiraków. Wsparcie działalności klubów”.

II. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania:
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi: 2.000,00 zł.
2. Podana kwoty w ust. 1  może ulec zmianie.

III. Zasady przyznania dotacji:
1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2016r. poz. 239), zwanej dalej ustawą.
2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11 3 ustawy, działające na terenie Sanoka.
3. Złożona oferta powinna spełnić wymogi określone w art. 14 ustawy oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
4. Dotację na realizację zadań otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w  postępowaniu konkursowym.
5. Uruchomienie środków na realizację zadań następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania
Zadanie winno być wykonane w 2016 roku w terminie wskazanym w umowie.

V. Termin  i zasady składania ofert
1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku Rynek 1 (p.1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok w terminie do 16 maja 2016r. do godz. 1530.
2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania.
3. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
– nazwę podmiotu i jego dokładny adres;
– rodzaj zadania z otwartego konkursu.
4. Do oferty należy dołączyć:
– aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.
5. Oferty należy sporządzić wg następujących zasad:
– oferta musi być kompletna;
– musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy podmiotu uprawnionego czy zgłaszanego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując określenie „nie dotyczy”;
– nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
6. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych.
7. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
8. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
9. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
10. W przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w wyniku wyboru więcej niż jednej oferty na realizację określonego zadania, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu, stanowiących załączniki do umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego.
11. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
12. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego wg obowiązującego wzoru.
13. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
i ocenie realizacji zadania, dokonywanej przez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Burmistrzowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.
14. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich (I piętro, pokój 20).

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty
1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.
2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 17 maja 2016r.
3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
– możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
– doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
– planowane koszty realizacji zadania;
– zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych             z innych źródeł na realizację zadania;
– prawidłowość i rzetelność realizacji zadań w latach poprzednich;
– terminowość rozliczeń;
– dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Sanoka.
4. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
5. Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
6. Ogłoszenie o otwartym konkursie oraz wyniki dokonanego wyboru oferty i wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sanoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka. O wynikach konkursu podmioty uprawnione zostaną powiadomione pisemnie.

 

VII.      Informacja o zrealizowanych zadaniach tego rodzaju w roku 2015

Lp Nazwa organizacji, stowarzyszenia Nazwa zadania kwota dotacji
1 Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału w Sanoku „Wspieranie działalności statutowej organizacji skupiających kombatantów, integracja środowisk kombatanckich” 1 000,00
2 Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych „Integracja i aktywizacja kombatantów – wsparcie działalności koła” 1 000,00

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro


30.03.2016

Zawiadomienie Burmistrza Miasta Sanoka – Załącznik nr 2 do Zarządzenia 50/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30.03.2016 r.


 

09.02.2016

Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej

W związku z ogłoszonym przez Burmistrza Miasta Sanoka konkursem ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, działających na terenie miasta Sanoka, do udziału w pracach komisji konkursowej.

Zakres działania komisji i termin rozpatrywania ofert szczegółowo zawiera ogłoszenie burmistrza powołane zarządzeniem z dnia 26 lutego 2016r.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

Kandydatury proszę zgłaszać w Urzędzie Miasta w Sanoku, I piętro, pokój nr 21, do dnia 16 marca 2016r.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro


26.02.2016

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka [DO POBRANIA]


26.02.2016

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka [DO POBRANIA]


 

22.02.2016 r.

Oferta realizacji zadania publicznego: Wspieranie dostępu do wiedzy, dóbr kultury oraz edukacji przez osoby niewidome i słabowidzące, poprzez zakup odtwarzaczy książek mówionych 


18.01.2016 r.

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Wojewódzki Urząd Pracy zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 21 stycznia 2016 r. (czwartek) o godz. 13.30 w Sali Audytoryjnej UM w Rzeszowie przy al. Cieplińskiego 4.

Tematem spotkania będzie:

 1. Możliwość pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego „wkładu własnego” do projektów finansowanych ze środków zewnętrznych.
 2. Przedstawienie zasad wnioskowania o dotacje oraz informacji o planowanych do ogłoszenia przez ROPS w Rzeszowie w 2016 roku konkursach ofert na realizację zadań publicznych w ramach:

– Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020,

-Wojewódzkiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2012-2016,

-Wojewódzkiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2014–2020,

-Wojewódzkiego Programu Na Rzecz Wyrównywania Szans Osób Niepełnosprawnych na lata 2008-2020,

-Wojewódzkiego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2014-2020,

-Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej na lata 2016-2023.

Ponadto, podczas spotkania przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie zaprezentują planowane do ogłoszenia w 2016 roku konkursy skierowane do organizacji pozarządowych w ramach nowej perspektywy finansowej.

Zgłoszenia do udziału w spotkaniu należy dokonywać do dnia 19 stycznia 2016 r. pod numer telefonu: 605 082 144 , 17 747 63 14, 17 747 68 50

Wszelkie uwagi i sugestie dotyczące organizacji spotkania prosimy przesyłać na adres: konsultacje@rops.rzeszow.pl


 

18.01.2016 r.

Polski Instytut Filantropii zaprasza organizacje pozarządowe do wzięcia udziału w ogólnopolskiej kampanii fundraisingowej Kilometry Dobra, która pomaga zbierać środki finansowe na cele statutowe fundacji i stowarzyszeń. Akcja potrwa od 1 marca do 5 czerwca. Więcej informacji na stronie www.kilometrydobra.pl i w załącznikach.

Załącznik – broszura (kliknij)


 

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia 263/2015
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia  23.12.2015r.

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka

Zadanie  – „Zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących, na podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku” – kwota 90 000 zł

realizować będzie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło w Sanoku ul. Hetmańska 11.

Burmistrz Miasta Sanoka
Tadeusz Pióro


 

 • 11.12.2015 – Ogłoszenie o naborze przedstawicieli organizacji do Komisji Konkursowej „Zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących, na podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku” 

ogloszenie_obiady

 • Ogłoszenie wyników otwartego Konkursu Burmistrza Miasta Sanoka na wsparcie realizacji zadania publicznego z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 roku – TUTAJ

             Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Burmistrza Sanoka
z dnia 30.11.2015r. nr 249/2015

Burmistrz Miasta Sanoka
ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2016 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego działające na terenie miasta Sanoka

I. Rodzaj zadania:
„Zapewnienie dziennie jednodaniowego gorącego posiłku dla osób potrzebujących, na podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku”.

II. Środki publiczne przeznaczone na realizację zadania:
1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi
90 000 zł.
2. Podana kwota w ust. 1 może ulec zmianie.

III. Zasady przyznania dotacji:

 1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi
  w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1118 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą.
 2. Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty wymienione w art. 11
  3 ustawy, działające na terenie Sanoka.
 3. Złożona oferta powinna spełnić wymogi określone w art. 14 ustawy oraz powinna być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25).
 4. Dotację na realizację zadania otrzyma podmiot, którego oferta zostanie wybrana w  postępowaniu konkursowym.
 5. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Burmistrzem Miasta Sanoka, a podmiotem którego oferta zostanie wybrana.

IV. Termin realizacji zadania
Zadanie winno być wykonane w 2016 roku w terminie wskazanym w umowie.

V. Termin  i zasady składania ofert

 1. Oferty należy składać w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku Rynek 1 (p.1) lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38 – 500 Sanok w terminie do 21 grudnia 2015r. do godz. 1530.
 2. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane (niezależnie od daty stempla pocztowego) i zostaną zwrócone podmiotom uprawnionym bez otwierania.
 1. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy umieścić następujące informacje:
  – nazwę podmiotu i jego dokładny adres;
  – rodzaj zadania z otwartego konkursu.
 1. Do oferty należy dołączyć:
  – aktualny statut lub inny dokument zawierający zakres działalności podmiotu oraz wskazujący organy uprawnione do reprezentacji.
 1. Oferty należy sporządzić wg następujących zasad:
  – oferta musi być kompletna;
  – wypełniona pismem maszynowym lub komputerowym;
  – musi zawierać odpowiedzi na wszystkie pytania, jeśli pytanie nie dotyczy podmiotu uprawnionego czy zgłaszanego projektu należy jasno zaznaczyć wpisując określenie „nie dotyczy”;
  – nie wolno dokonywać żadnych zmian w układzie wyznaczonym wzorem oferty.
 1. Oferty złożone w otwartym konkursie ofert podlegają procedurze uzupełnienia drobnych braków formalnych.
 2. Niedokonanie korekty lub uzupełnienia, w wyznaczonym terminie, będzie skutkować odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 3. Konkurs ofert przeprowadza się także w sytuacji, gdy została zgłoszona tylko jedna oferta.
 4. W otwartym konkursie ofert może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
 5. W przypadku gdy wnioskowana w ofercie kwota dotacji ulegnie zmniejszeniu w wyniku wyboru więcej niż jednej oferty na realizację określonego zadania, konieczne jest dokonanie uzgodnień, których celem jest doprecyzowanie warunków i zakresu realizacji zadania, w formie zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu, stanowiących załączniki do umowy o wsparcie wykonania zadania publicznego.
 6. Każdy, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników konkursu, może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty.
 7. Z wyłonionymi w konkursie ofert organizacjami, bez zbędnej zwłoki, zawierana jest umowa o wsparcie realizacji zadania publicznego wg obowiązującego wzoru.
 8. Organizacja, która uzyskała dotację obowiązana jest poddać się kontroli
  i ocenie realizacji zadania, dokonywanej przez Burmistrza, w zakresie i wg kryteriów określonych w art. 17 ustawy. Ponadto organizacja realizująca zadanie zobowiązana jest składać Burmistrzowi bieżące sprawozdania finansowe i merytoryczne w trakcie realizacji zadania w terminach określonych w umowie.
 9. Formularz oferty dostępny jest w Urzędzie Miasta w Sanoku w Wydziale Spraw Społecznych i Obywatelskich (I piętro, pokój 20).

VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty

 1. Oferty będą rozpatrywane przez komisję konkursową powołaną przez Burmistrza Miasta Sanoka.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 22 grudnia 2015r.
 3. Przy rozpatrywaniu ofert stosowane będą następujące kryteria:
  – możliwość realizacji zadania przez podmiot składający ofertę;
  – doświadczenie i kwalifikacje osób przy udziale których podmiot uprawniony ma realizować zadanie;
  – planowane koszty realizacji zadania;
  – zadeklarowany udział środków finansowych własnych albo pozyskanych z innych źródeł na realizację zadania;
  – prawidłowość i rzetelność realizacji zadań w latach poprzednich;
  – terminowość rozliczeń;
  – dotychczasową współpracę z Gminą Miasta Sanoka.
 1. Wyboru oferty dokonuje Burmistrz Miasta Sanoka po zapoznaniu się z opinią komisji konkursowej.
 2. Od decyzji Burmistrza co do wyboru oferty i udzielenia dotacji nie stosuje się trybu odwołania.
 3. Ogłoszenie o otwartym konkursie oraz wyniki dokonanego wyboru oferty i wysokość przyznanej dotacji zostaną podane do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sanoku oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Sanoka. O wynikach konkursu podmioty uprawnione zostaną powiadomione pisemnie.

VII.      Informacja o zrealizowanych zadaniach tego rodzaju w roku 2015

Lp. Rodzaj zadania Nazwa organizacji realizującej zadanie Kwota dotacji
1. „Zapewnienie gorącego posiłku dla osób potrzebujących (na podstawie decyzji wydanych przez MOPS w Sanoku)” Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta
z siedzibą w Sanoku
ul. Hetmańska 11
90 000,00 zł

Burmistrz Miasta Sanoka

Tadeusz Pióro    

Pobierz                                                        


Burmistrz Miasta Sanoka

zgodnie z Uchwałą Nr LXV/508/10 Rady Miasta Sanoka

ogłasza

przeprowadzenie konsultacji projektu

 

„Programu współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”

 1.  Termin rozpoczęcia konsultacji społecznych ustala się od dnia 16 października 2015r. do dnia  23 października 2015r.
 2. Uwagi i propozycje w formie pisemnej należy zamieścić na formularzu, który jest dostępny  w siedzibie Urzędu Miasta w Sanoku pok. nr 21, I piętro, bądź pobrać go ze strony www.sanok.pl lub www.bip.um.sanok.pl.
 3.  Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych i Obywatelskich

 


 

 • INFORMACJA O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI DO KOMISJI KONKURSOWEJ —>zobacz
 • INFORMACJA O NABORZE PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI DO KOMISJI KONKURSOWEJ —> zobacz

 


 

 

Oferta realizacji zadania publicznego

Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych —> DO POBRANIA

 

Burmistrz Miasta Sanoka ogłasza otwarty konkurs ofert na zadanie – „Zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym, wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność” —> WIĘCEJ INFORMACJI

 

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia o rozpatrzeniu wyników otwartego konkursu ofert na zadanie „Zapewnienie schronienia, ubrania i posiłku osobom bezdomnym, wymagającym stałej opieki ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność”. Treść zawiadomienia.

 

Program współpracy na 2016 rok

Informujemy o rozpoczęciu prac nad „Programem współpracy Gminy Miasta Sanoka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego na rok 2016”.

Wobec powyższego zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania wszelkich propozycji i uwag na temat przyszłorocznego Programu. Podstawą prac jest obecnie obowiązujący Program współpracy na rok 2015 r.

Propozycje i opinie prosimy zgłaszać do 22 września 2015r. w wersji papierowej na adres: Urząd Miasta w Sanoku, ul. Rynek 1, 38-500 Sanok z dopiskiem „Program współpracy na rok 2016” lub drogą elektroniczną: spoleczny@um.sanok.pl.

Wszystkie zebrane propozycje zostaną przeanalizowane przez wydział merytoryczny, celem ujęcia w projekcie Programu. Po przygotowaniu projektu zostanie poddany konsultacjom w sposób przewidziany w uchwale Nr LXV/508/10 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 października 2010 r.

Informacje odnośnie konsultacji oraz ich wyniki zostaną zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, na stronie www.sanok.pl w zakładce Organizacje pozarządowe oraz będą dostępne na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta w Sanoku.

Zapraszamy do aktywnego udziału w pracach nad przyszłorocznym programem współpracy.

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Najnowszy:
Finał Radia Biwak
Inwestycyjne:
Ruchome dno w CRiS
11 nowych autobusów dla Sanoka
Modernizacja stadionu "Wierchy"
Inwestycje Drogowe 2017