• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ostatnie przygotowania przed rozpoczęciem roku szkolnego

Dodano: 27-08-2021

26 sierpnia br. w Sali Herbowej odbyło się spotkanie zastępcy burmistrza ds. społecznych Grzegorza Korneckiego oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Turystyki Ireny Penar z dyrektorami placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest samorząd miasta. Przedmiotem dyskusji były kwestie związane z przygotowaniami do rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2021/2022.

Wytyczne MEN MZ i GIS

Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i Głównym Inspektorem Sanitarnym opublikowały wytyczne dla jednostek oświatowych. Nacisk został postawiony na zapewnienie bezpieczeństwa w zakresie zdrowia, ze szczególną dbałością o zdrowie psychiczne. Burmistrz zapewnił zwiększoną liczbę godzin dyżurów psychologicznych i pedagogicznych, jak również zalecił jeszcze bardziej wzmożoną współpracę z poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.

Szkoły dostosowują procedury sanitarne do wymogów  

Szkoły rozpoczną funkcjonowanie w trybie stacjonarnym zgodnie z wytycznymi sanitarnymi. Podobnie jak w ub. roku, dyrektorzy placówek zapewnią taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły.

W miarę możliwości, sale i węzły sanitarne będą wyznaczone dla poszczególnych klas. W przestrzeni otwartej szkoły obowiązuje nakaz noszenia maseczki i zachowanie odstępu 1,5 m. Rodzice odprowadzający pierwszoklasistów będą mogli przebywać w wyznaczonych strefach przez pierwszy miesiąc nauki, stosując się zasad DDM.

Zgodnie z rekomendacjami ustalony jest indywidualny harmonogram dnia i tygodnia dla poszczególnych klas uwzględniający godziny przyjść i wyjść, korzystanie z przerw, ze stołówki szkolnej i aktywność fizyczną na świeżym powietrzu.

Wzorem ub. roku, w miarę możliwości, grupy będą przebywać w jednej klasie, a jedynie nauczyciele mają się zmieniać. Placówki wprowadziły też różne godziny przychodzenia uczniów zgodnie z harmonogramem/planem dnia (lub tygodnia), aby uniknąć kontaktu dzieci z różnych klas.

Dyrektorzy placówek oświatowych złożyli wnioski o przyznanie środków bezpieczeństwa (stacji dezynfekujących z funkcją mierzenia temperatury przed wejściem do budynku, maseczek i termometrów, środków do dezynfekcji). Ponadto wszystkie szkoły i przedszkola otrzymają środki ochrony osobistej pochodzące z rządowego wsparcia.

Obowiązki rodziców i uczniów

Do szkoły rodzice mogą wysłać tylko dziecko zdrowe, bez objawów infekcji. Szkoły zapewniają przy wejściu do budynku środki do dezynfekcji. Uczniowie powinni korzystać tylko ze swoich przyborów i nie przynosić do szkoły niepotrzebnych przyborów, sprzęty sportowe powinny być czyszczone po każdym użyciu przez grupę, sale powinny być dezynfekowane regularnie. Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej będą mieć ograniczony do minimum kontakt z uczniami oraz nauczycielami.

Procedury w przypadku podejrzenia zakażenia

W przypadku pracowników z potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2, którzy mieli kontakt z innymi osobami w szkole, dyrektor będzie skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną i stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w zakresie dodatkowych działań i procedur związanych z zaistniałym przypadkiem.

Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), uczeń zostanie odizolowany w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomieni zostaną rodzice/opiekunowie o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły.

Wszelkie działania dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków będą zależały od rekomendacji powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej. Szczegółowe informacje nt. obowiązujących procedur w poszczególnych placówkach i rozpoczęciu roku szkolnego pojawią się na stronach internetowych szkół.

Szczepienia dzieci powyżej 12. roku życia

Wśród dzieci i ich rodziców będą prowadzone kampanie informacyjne dot. szczepień, wg wytycznych ministerstw edukacji i zdrowia. Dyrektorzy szkół nawiązali kontakt z punktami szczepień. Na początku roku zorganizowane zostaną zajęcia z wychowawcą dla uczniów oraz spotkania z rodzicami o charakterze informacyjno-edukacyjnym. Zebrane zostaną od rodziców deklaracje dotyczące udziału dziecka w szczepieniu (oraz ewentualnie dodatkowych osób: członka rodziny ucznia lub pracownika szkoły) i ustalona zostanie łączna liczba chętnych do szczepień. W zależności od liczby osób zainteresowanych, szczepienie zostanie zorganizowane w wyznaczonym dniu w placówce lub punkcie szczepień.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":