• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Pomoc dla przedsiębiorców w trzech krokach

Dodano: 28-04-2020

Najemcy lokali użytkowych, stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, których sytuacja uległa znacznemu pogorszeniu w wyniku pandemii koronawirusa, mogą liczyć na wsparcie Urzędu Miasta. Pomoc będzie  udzielana w formie: odstąpienia od naliczenia czynszu lub umorzenia czynszu wymagalnego, obniżenia rat czynszu, czy odroczenia terminu płatności czynszu lub rozłożenia płatności czynszu na raty. Udzielenie pomocy będzie możliwe na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę. wzór wniosku do pobrania TUTAJ.

Pomoc może zostać udzielona za okres od 14 marca br. do czasu odwołania stanu epidemii, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia br.

Przedsiębiorcy starający się o umorzenie czynszu wymagalnego, powinni dołączyć do wniosku oświadczenia potwierdzające pogorszenie płynności finansowej, za okres którego dotyczy wniosek na podstawie porównania z analogicznym okresem w roku poprzedzającym złożenie wniosku.

Przedsiębiorca, który wnioskuje o  odroczenie terminu płatności czynszu lub rozłożenie płatności na raty powinien dołączyć do wniosku propozycję harmonogramu spłaty rat czynszu, jednak nie może on przekraczać roku 2020.

Prowadzący działalność gospodarczą, którzy utracili dochód w wys. co najmniej 50%, w stosunku do analogicznego okresu z roku poprzedzającego, mogą złożyć wniosek o obniżenie czynszu. Obniżenie czynszu nastąpi proporcjonalnie do stopnia utraconego dochodu.

Trzy kroki przedsiębiorcy do uzyskania pomocy

  1. Pobierz wzór wniosku o udzielenie pomocy – jest on dostępny na stronie internetowej.
  2. Zadzwoń do Wydziału Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Sanoka.

Obsługa przedsiębiorców składających wnioski o udzielenie pomocy będzie świadczona w godzinach pracy Urzędu Miasta Sanoka pod specjalnym numerem telefonu 604 138 152.

  1. Wypełnij, podpisz i wyślij wniosek

Korzystając z wersji elektronicznej należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami odwzorować cyfrowo i wysłać na adres e-mail: wgs@um.sanok.pl

Korzystając z wersji papierowej należy wypełniony i podpisany wniosek wraz z wymaganymi załącznikami złożyć w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta w Sanoku lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1.

Do czasu rozpatrzenia wniosku o udzielenie pomocy, najemca może wstrzymać się z zapłatą wymagalnych należności czynszowych za okres od 14 marca br. Za ten okres nie będą naliczane odsetki. Pomoc nie obejmuje innych niż czynsz, opłat związanych z eksploatacją lokali.

Opłaty za odbiór odpadów

Przedsiębiorcy, którzy z powodu COVID-19 czasowo zmuszeni byli do zwieszenia lub ograniczenia prowadzonej działalności gospodarczej, aby nie ponosić kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, mogą złożyć korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklarację DO-2 można pobrać ze strony www.sanok.pl, zakładka „zasady gospodarowania odpadami”. Wypełnioną deklarację można złożyć w skrzynce podawczej w Urzędzie Miasta w Sanoku, przesłać poprzez platformę ePUAP lub drogą elektroniczną na adres e-mail: wgs@um.sanok.pl. Wszelkich informacji udzielają pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta, tel. 134652875.

W przypadku czasowego zawieszenia działalności należy dokonać korekty deklaracji poprzez  jej „wyzerowanie”, natomiast w przypadku czasowego ograniczenia działalności należy dokonać korekty deklaracji poprzez wskazanie mniejszej ilości worków i pojemników na odpady.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 24.09.2020r.
Podpisanie Listu Intencyjnego 18.06.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":