• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2018/2019

Dodano: 09-08-2018

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019? Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego wraz z załącznikami potwierdzającymi uzyskane dochody z miesiąca sierpnia br. należy składać w Biurze Stypendialnym Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 7 w nieprzekraczalnym terminie tj.

  •   od 1 do 15 września 2018 roku w przypadku uczniów szkół
  •   od 1 do 15 października 2018 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

 

Kto może ubiegać się o przyznanie stypendium szkolnego?

O przyznanie stypendium szkolnego mogą ubiegać się rodzice/opiekunowie prawni dzieci uczęszczających do szkoły, a także pełnoletni uczniowie mieszkający na terenie Gminy Miasta Sanoka.

 

Komu przysługuje stypendium szkolne?

Stypendium szkolne mogą otrzymać uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności, gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być wyższa niż kwota, o której mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) czyli 514,00 zł netto.

 

  • Wzór wniosku i dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta Sanoka I piętro pokój 24 c lub w Biurze Stypendialnym Urzędu Miasta Sanoka ul. Rynek 7 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu: 13 46 52 848 lub 13 46 38 741
  • Wzór wniosku do pobrania dostępny jest również na BIP Urzędu Miasta Sanoka

 

ZAŁĄCZNIK:

znajdznas-pasek-1024x65

SanOK
BIP SANOK

Filmy:

Dworzec multimodalny (13.02.2019 r.)
Budowa obwodnica Sanoka:
Konferencja prasowa: Grzegorz Kornecki wiceburmistrzem Sanoka:
Budowa dworca multimodalnego
WOŚP: "Światełko do nieba":