• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Pomoc przedsiębiorcom, nowa nazwa Placu Harcerskiego – XLI sesja Rady Miasta

Dodano: 25-03-2021
25 marca br. w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 8 odbyła się XLI Sesja Rady Miasta Sanoka pod przewodnictwem Andrzeja Romaniaka.

Po wysłuchaniu informacji o złożonych interpelacjach, sprawozdań Komisji RM i burmistrza miasta Sanoka z działalności między sesjami, radni przyjęli sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sanoku za 2020 rok.
Finanse  
Radni zadecydowali o udzieleniu pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na realizację zadania związanego z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu. Udzielenie pomocy stało się możliwe dzięki przesunięciu środków z  promocji na pomoc społeczną.
W związku z realizacją inwestycji komunalnych oraz oświatowych, a także przesunięciem środków finansowych między zadaniami, radni podjęli uchwałę o zmianach budżetowych na rok 2021 oraz w wieloletniej prognozie finansowej miasta.
Decyzją radnych udzielono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sanoku bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości zabudowanej budynkami po byłym areszcie śledczym, gdzie obecnie mieści się siedziba instytucji. Nieruchomość ta jest wykorzystywana do realizacji zadań statutowych jednostki, zaś wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tyt. trwałego zarządu jest uzależniona od celu przeznaczenia obiektu.
Pomoc przedsiębiorcom w dobie pandemii
Radni uchwalili przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości nie dłużej niż do 15 października br. dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przedłużenie terminów płatności dotyczy przedsiębiorców, na których nałożono ograniczenia przepisami prawa. W przypadku osób fizycznych rozwiązanie to dotyczy raty podatku płatnej do 15 kwietnia, w przypadku osób prawnych rat podatku płatnych do 15 kwietnia, 15 maja i 15 czerwca br.
Radni określili szczegółowe zasady, sposoby i tryb udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19. Udzielenie pomocy następuję w formie odstąpienia od dochodzenia czynszu lub umorzenia czynszu wymagalnego i odroczenia terminu płatności czynszu lub rozłożenia płatności czynszu na raty. Pomoc będzie udzielana na wniosek najemcy lokalu.
Gospodarowanie nieruchomościami  
Trzy uchwały dotyczyły sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Śródmieściu i Dąbrówce. Z wnioskiem o sprzedaż działki zwrócili się właściciele nieruchomości przyległych.
PGE Dystrybucja S.A. w związku z zakończonymi pracami budowy sieci elektroenergetycznej oraz posadowieniem stacji transformatorowej, zwróciła się z wnioskami o obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta. Spółka zyskała dostęp do wykonywania prac eksploatacyjnych, infrastruktury przesyłowej, w tym przeprowadzenia inspekcji, usunięcia usterek oraz awarii. Służebność przesyłu ustanowiona  została bezterminowo, za jednorazową opłatą określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w wysokości 18 230 zł.
Sprawy społeczne
Decyzją Rady Miasta nazwa placu „Plac Harcerski” zmieniła swoją nazwę na „Plac Harcerski im. Ks. Zdzisława Peszkowskiego”. Z wnioskiem o uhonorowanie ks. Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego poprzez zmianę nazwy placu, do burmistrza zwróciła się p. Krystyna Chowaniec – Honorowy Obywatel Sanoka, harcmistrzyni i działaczka ZHP. Ks. Zdzisław Jastrzębiec Peszkowski jest osobą zasłużoną dla Sanoka – to sanoczanin, uczestnik wojny obronnej 1939 r., jeniec Kozielska, oficer Armii gen. Andersa, wybitny działacz Polonii amerykańskiej, kapelan Rodzin Katyńskich i Pomordowanych na Wschodzie, założyciel Fundacji Golgota Wschodu, naczelny kapelan ZHP, kandydat Pokojowej nagrody Nobla, patron szkół, Hufca Ziemi Sanockiej, Rajdu Katyńskiego, Honorowy Obywatel Warszawy, Krakowa i Sanoka.
Prawa do używania herbu Miasta Sanoka przedłużono na okres 3 lat Podkarpackiemu Oddziałowi Wojewódzkiemu w Sanoku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego. Herb jest umieszczony na sztandarze, oficjalnych drukach Związku, dyplomach, podziękowaniach, listach gratulacyjnych, wydawnictwach okolicznościowych, zaproszeniach, tablicach informacyjnych.
Z pracy Rady
Do Rady Miasta Sanoka wpłynęły dwie petycje, autorem pierwszej było stowarzyszenie „Jesteśmy u siebie”, które wnioskowało o podjęcie uchwał ws. „Uznania stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 za eksperyment medyczny; o wymogach dotyczących stosowania preparatów nazywanych szczepionkami przeciwko Covid-19 na terenie gminy, o publikacji informacji dotyczących Covid-19 na terenie gminy.” Przesłana petycja została przekazana do Ministerstwa Zdrowia, jako podmiotu właściwego ze względu na posiadane kompetencje w tej sprawie.
Za nieuzasadnioną Komisja Skarg i Wniosków RM uznała petycję mieszkańców Międzybrodzia ws. sprzeciwu dot. włączenia miejscowości w granice administracyjne miasta Sanoka.
Na wniosek p. Agnieszki Korneckiej-Mitadis odwołano radną ze składu Komisji Rewizyjnej.
Podsumowanie
Na koniec burmistrz miasta Sanoka przedstawił radnym szczegółowo etapy realizacji  budowy mostu na Sanie w ramach rządowego programu „Mosty dla regionów” oraz propozycję uruchomienia na stronie internetowej miasta aplikacji, która w sposób przystępny i obrazowy przedstawi mieszkańcom Sanoka wydatkowanie środków finansowych pochodzących z podatków na poszczególne zadania. Jest to też zachęta dla osób mieszkających w Sanoku, by swoje PIT-y rozliczały w miejscu zamieszkania. O zabranie głosu podczas sesji poprosił przedstawiciel firmy Geo-Eko, w związku z pojawiającymi się w ostatnim czasie spekulacjami na temat działań podejmowanych przez firmę.
W wolnych wnioskach radni poruszali tematy związane z oświetleniem, utrzymaniem dróg i czystości w mieście oraz przeciwdziałaniem hejtowi.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":