• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Ponowne wyłożenie projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego”

Dodano: 03-07-2018

Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017, poz. 1073 z późn. zm.) oraz art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, projektu „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sanoka”, obejmującego teren miasta Sanoka, w jego granicach administracyjnych.

Wyłożenie odbywać się będzie w dniach od 29 czerwca 2018 r. do 27 lipca 2018 r. w siedzibie Urzędu Miasta    w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1, w pokoju nr 54 w godzinach pracy Urzędu. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie dokumentu rozwiązaniami odbędzie się w dniu  4 lipca 2018r.  w sali Herbowej Urzędu Miasta o godz. 13.00.

Osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi i wnioski dotyczące projektu studium oraz prognozy, które należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Sanoka, 38-500 Sanok, ul. Rynek 1 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 sierpnia 2018 r. Uwagi i wnioski mogą być ponadto wnoszone ustnie do protokołu oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej – bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres: architektura@um.sanok.pl.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz  Miasta Sanoka.

1. SUiKZP_Kierunki zagospodarowania przestrzennego
2. SUiKZP_Tekst
3. SUiKZP_Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego
4. SUiKZP_Prognoza oddziaływania na środowisko – tekst
5. SUiKZP_Prognoza oddziaływania na środowisko – rysunek
6. Prognoza oddziaływania na środowisko

U029_S_Sanok_kierunki_17

znajdznas-pasek-1024x65