• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Porządek obrad XLI Sesji Rady Miasta Sanoka

Dodano: 24-03-2021

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U.z 2020r. poz. 713 z późn. zm./ przewodniczący Rady Miasta zwołuje XLI Sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji. Sesja odbędzie się w dniu 25.03.2021r. o godz. 900w  sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej Nr 8 przy ul. Jana III Sobieskiego 5 w Sanoku z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach.
 5. Sprawozdanie Komisji z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 7. Sprawozdanie z działalności Straży Miejskiej w Sanoku za 2020 rok.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sanockiemu z przeznaczeniem na realizację zadania własnego Powiatu Sanockiego związanego z utrzymaniem Domu Pomocy Społecznej im. Św. Brata Alberta w Zagórzu, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom organizacyjnym za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii COVID-19, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Sanoku bonifikaty od opłat rocznych z tytułu trwałego zarządu ustanowionego na nieruchomości oznaczonej jako działka nr 1007/2 o pow. 0,0786 ha , z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie obciążenia służebnością przesyła nieruchomości stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka, położnych w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonych jako działki nr 1342 i 2612, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Dąbrówka, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 871/9 o pow. 0,0186 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działki nr 868 oraz nr 871/7, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 16. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 541/8 o pow. 0,0017 ha oraz nr 541/9 o pow. 0,0166 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 535, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 17. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej prawa własności nieruchomości położonej w Sanoku, obręb Śródmieście, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 541/7 o pow. 0,0144 ha na rzecz właściciela nieruchomości przyległej oznaczonej jako działka nr 534/1, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 18. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zmiany nazwy placu „Plac Harcerski” zlokalizowanego w Sanoku w dzielnicy Śródmieście na działce oznaczonej jako działka nr 26/8 stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka na „Plac Harcerski im. ks. Zdzisława Peszkowskiego”, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 19. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie przyznania prawa do używania herbu Miasta Sanoka przez Podkarpacki Oddział Wojewódzki w Sanoku Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji Stowarzyszenia „Jesteśmy u siebie”.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie petycji grupy mieszkańców wsi Międzybrodzie.
 22. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającego uchwałę w sprawie składów osobowych komisji stałych Rady Miasta..
 23. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji w przedmiocie zmiany granic miasta Sanoka polegającej na wyłączeniu z terytorium miasta Sanoka obszaru ewidencyjnego Olchowce i włączeniu go do terytorium gminy Sanok, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 24. Informacja Burmistrza Miasta dot. konsultacji społecznych w sprawie zmiany granic Sanoka, przeprowadzonych w Gminie Miasta Sanoka i sąsiednich sołectwach.
 25. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasta Sanoka, a także wystąpienia z wnioskiem dotyczącym opiniowanych zmian terytorialnych, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 26. Informacja Burmistrza Miasta na temat realizacji projektu „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 w ramach programu „Mosty dla Regionów”.
 27. Informacja Burmistrza Miasta na temat transparentności wydatków budżetowych w roku 2021.
 28. Wolne wnioski i zapytania.
 29. Zamknięcie obrad sesji.
  Przewodniczący Rady Miasta
  Andrzej Romaniak

UWAGA!!! Ze względu na sytuację epidemiologiczną i koniecznością dotrzymania wymogów bezpieczeństwa w sesji będą brali udział tylko Radni, przedstawiciele Urzędu Miasta oraz osoby zabezpieczające od strony technicznej przebieg obrad.

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm. / pracodawca zobowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powrzechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 28.01.2020r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":