• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta Sanoka

Dodano: 24-11-2021

Na podstawie art. 20 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym(tekst jedn. Dz. U. z 2021r. poz. 1372z późn. zm.) przewodniczący  zwołuje XLIX sesję Rady Miasta Sanoka VIII kadencji dnia 25 listopada 2021r. o godz. 16.00 w Sali Herbowej Urzędu Miasta z następującym porządkiem:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Powołanie sekretarza sesji.
 3. Zapoznanie Rady z porządkiem obrad.
 4. Informacja Przewodniczącego o złożonych interpelacjach, odpowiedziach na interpelacje oraz działaniach Rady.
 5. Sprawozdanie Przewodniczących Komisji Stałych Rady z działalności komisji między sesjami.
 6. Sprawozdanie Burmistrza Miasta o jego działalności w okresie między sesjami.
 7. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta dot. zmiany uchwały budżetowej na rok 2021, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 8. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 9. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Sanoka, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 10. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Sanoka położonej w Sanoku obr. Dąbrówka oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 752/1 o pow. 0.0353 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 11. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Posada oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 2975/8 o pow. 0.0001 ha, nr 2978/9 o pow. 0.0180 ha, nr 2978/10 o pow. 0.0016 ha, nr 3019 o pow. 0.0267 ha na rzecz użytkownika wieczystego tych nieruchomości, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 12. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Miasta Sanoka położonych w Sanoku obr. Śródmieście oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 137/3 o pow. 0.0008 ha nr 631/2 o pow. 0.0012 ha, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 13. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni dzierżawy 0,0044 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1154 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 14. Rozpatrzenie wniosku Burmistrza Miasta w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze bezprzetargowej na czas oznaczony 10 lat części nieruchomości gruntowej o powierzchni dzierżawy 0,0060 ha położonej w Sanoku obr. Śródmieście stanowiącej działkę ewidencyjną nr 1154 na rzecz dotychczasowego dzierżawcy, z ewentualnym podjęciem uchwały w tej sprawie.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie warunków i trybu przyznawania Nagród Miasta Sanoka za szczególne osiągnięcia w dziecinie „Kultura i sztuka”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Sanoka.
 17. Zapytania i wolne wnioski.
 18. Zamknięcie obrad.

 

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

 

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 25.11.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":