• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Profilaktyka alkoholowa

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY
ds. PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH (PIK)

Siedziba i godziny pracy PIK

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny ds. Problemów Alkoholowych Urzędu Miasta mieści się przy ul. J. III Sobieskiego I, na I piętrze

tel.  13 46 417 44


Pracujemy w godzinach:

 • Poniedziałek: 1000 – 1900
 • Wtorek: 800– 2000
 • Środa: 1000– 1800
 • Czwartek: 1000 – 2000
 • Piątek: 800 – 1900

ALKOHOLOWY TELEFON ZAUFANIA

13 46 301 00 w godzinach pracy PIK


Pomoc specjalistów

Udzielamy bezpłatnej pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej.

 • Psychoterapeutka dla dzieci i młodzieży: poniedziałek 15.00-19.00
 • Psycholog: wtorek 15.00-18.00, piątek 9.00-11.00
 • Prawnik: wtorek 18.00-20.00, czwartek: 16.00-20.00
 • Rozmowy indywidualne, grupa wsparcia dla kobiet: piątek 17.00-19.00
 • Pedagog ulicy: środa 16.00-18.00

Osoba pierwszego kontaktu, przygotowana do udzielania pomocy w rozwiązywaniu problemów alkoholowych.


Grupy wsparcia

Grupa AA  „Maksymilian” – czwartek 18.00-20.00

Działanie Grupy ma za zadanie powstrzymać od picia osobę uzależnioną od alkoholu, za pomocą wzajemnych, osobistych doświadczeń członków Grupy. Ich doświadczenia i chęć zaprzestania picia jest siłą działania Grupy.

Grupa Al-Anon „Nadzieja”– czwartek 17.30-19.30

Funkcjonowanie Grupy opiera się w głównej mierze na rodzinach osób uzależnionych. Spotkania w Grupie pomagają zrozumieć specyfikę choroby alkoholowej i znaleźć drogę do życia z osobą uzależnioną.


MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W SANOKU

Skład Komisji

W skład Komisji wchodzą osoby posiadające co najmniej przeszkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i problemu przemocy:

Lidia Mackiewicz-Adamska – przewodnicząca
Grażyna Domagała
Maciej Drwięga
Elżbieta Futyma
Elżbieta Kadłuczka
Grzegorz Kozak
Józef Litwin
Ewa Patała
Piotr Pęcak
Ewa Podraza
Barbara Skrętkowska


Zadania Komisji

Zadaniem Komisji jest:

– prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych oraz działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy,

– podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego,

– opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz interwencją w przypadku naruszania przepisów w tym zakresie,

– kontrola punków sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem na sprzedaż napojów alkoholowych,

– współpraca z Pełnomocnikiem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.


Dyżury Komisji

Dyżury Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbywają się w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym ds. Problemów Alkoholowych, ul. J. III Sobieskiego I, p. 103, w poniedziałek od 16.00 do 18.00

tel.: 13 46 417 44
e-mail: sanokmkrpa@gmail.com


 

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 54/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 marca 2017 r.

Z A W I A D O M I E N I E

Burmistrz Miasta Sanoka zawiadamia, że w wyniku rozpatrzenia ofert na realizację zadań publicznych z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez organizacje pozarządowe na terenie miasta Sanoka :

Zadanie 1 – „Prowadzenie Klubu Abstynenta w Sanoku” – realizować będzie Sanockie Stowarzyszenie Trzeźwościowe „Bieszczady” 38-500 Sanok, ul. Jagiellońska 33 – kwota 16 000,00 zł.

Burmistrz Miasta Sanoka

Tadeusz Pióro

Pobierz pdf

SanOK
BIP SANOK

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Filmy:

Komunikat Burmistrza Miasta Sanoka do mieszkańców 30.03.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Sprawozdanie z działalności Burmistrza między Sesjami (27.02.2020)
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Testy oświetlenia "Wierchy"
Konferencja prasowa 21.01.2020r.:
Modernizacja stadionu "Wierchy":