• en
 • de
 • fr
 • pl
 • kontrast

Punkt konsultacyjny programu „Czyste Powietrze”

Dodano: 23-08-2021
Zapraszamy do Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego programu „Czyste Powietrze„ w Urzędzie Miasta Sanoka, który mieści się przy ul. Rynek 7, I piętro pokój nr 2 w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. W punkcie odbywają się konsultacje indywidualne. W celu uzyskania pomocy w wypełnieniu wniosku ww. programu, można także  dzwonić pod numery telefonów: 13 4652829 lub 13 4652883.

Cel programu „Czyste Powietrze”
Celem programu „Czyste Powietrze” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.
Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego (30 %) i podwyższonego (70%)  poziomu dofinansowania.
Dla kogo dofinansowanie?
Beneficjentem programu może zostać osoba fizyczna, która:
 • jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • w Części 1 Programu dla podstawowego poziomu dofinansowania – o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód Beneficjenta, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego)
albo
w Części 2 Programu dla podwyższonego poziomu dofinansowania – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem tego zaświadczenia), nie przekracza kwoty:
 1. a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 2. b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód wnioskodawcy w ramach części 2 Programu, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa powyżej, nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Złożenie wniosku o dofinansowanie
Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (WFOŚiGW) lub Urzędu Miasta Sanoka, jeżeli nieruchomość zlokalizowana jest w granicach administracyjnych miasta.
Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są: w Portalu Beneficjenta, tj. aplikacji internetowej znajdującej się na stronie internetowej WFOŚiGW pod adresem https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl oraz w serwisie  „gov.pl”. Najprościej jest wpisać w dowolną wyszukiwarkę słowa: „czyste powietrze rzeszów”, po czym klikamy na pierwszy link https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl.
Wnioskodawca rejestruje konto na tym portalu. Rejestracja konta odbywa się poprzez wpisanie własnego konta e-mail oraz wymyślonego przez siebie hasła. Po wypełnieniu formularzy zatwierdzamy podane dane. Po zatwierdzeniu koniecznie sprawdzamy pocztę elektroniczną i klikamy na podany w wiadomości od WFOŚiGW link aktywacyjny. Rejestracja konta umożliwia pobranie elektronicznej postaci formularza wniosku. Pobrany wniosek w postaci elektronicznej należy wypełnić i przesłać poprzez Portal Beneficjenta do właściwego WFOŚiGW, z zastrzeżeniem w poniższym punkcie. Wnioskodawca przesyłający wniosek poprzez Portal Beneficjenta zobowiązany jest również do wydrukowania wniosku z Portalu Beneficjenta, opatrzenie go swoim podpisem i dostarczenie w postaci papierowej wraz z załącznikami (z wymaganymi podpisami) do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9, 35-025 Rzeszów.
Wnioski w ramach ww. programu pomagają uzupełnić pracownicy Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, jednakże przed wizytą w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym Programu Czyste Powietrze w Urzędzie Miasta Sanoka (w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ul. Rynek 7, I piętro pok. Nr 2) należy dokonać rejestracji na stronie https://beneficjent.wfosigw.rzeszow.pl. Ponadto przed wizytą (której celem jest wypełnienie wniosku dot. Programu Czyste Powietrze) w Urzędzie Miasta Sanoka należy przygotować następujące informacje:  
 1. Dane właściciela nieruchomości (wnioskodawcy): Imię i nazwisko, pesel, nr telefonu, adres zamieszkania, adres email – potrzebny do założenia konta na Portalu.
 2. Czy wnioskodawca pozostaje w związku małżeńskim, jeżeli tak to informacja o współmałżonku: Imię i nazwisko, pesel.
 3. Wspólnota majątkowa: Tak/Nie.
 4. Współwłasność, jeżeli tak to dane współwłaścicieli: Imię i nazwisko, adres.
 5. Numer Rachunku Bankowego Wnioskodawcy (do wypłaty dotacji).
 6. Adres budynku, w którym będzie prowadzone przedsięwzięcie.
 7. Numer KW i nr dz. ew.
 8. Rok wystąpienia o zgodę na budowę/ rok zgłoszenia budowy.
 9. Powierzchnia budynku/lokalu.
 10. Czy na nieruchomości prowadzona działalność gospodarcza, jeżeli tak to należy określić procent powierzchni przeznaczonej na działalność, powyżej 30% brak dotacji.
 11. Dochód wnioskodawcy za 2020 rok wraz z wskazaniem podstawy (PIT, działalność gospodarcza, gospodarstwo rolne, świadczenia rodzinne itp.

Do 1 stycznia 2022 r. należy wymienić stary, pozaklasowy kocioł (poniżej 3 lub 4 klasy wg normy PN-EN 303-5:2012) jeśli używany jest powyżej 10 lat od daty jego produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej.
Ten obowiązek wynika z Uchwały antysmogowej obowiązującej na terenie województwa podkarpackiego od 1 czerwca 2018r., przyjętej przez Sejmik Województwa w dniu 23 kwietnia 2018r. (Uchwała Nr LII/869/18).
Dofinansowanie na wymianę starego kotła można uzyskać w ramach programu priorytetowego Czyste Powietrze. Nabór wniosków prowadzony jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, Gminę Miasta Sanoka oraz banki, które przystąpiły do programu. Wniosek można również złożyć przez serwis „gov.pl”.
Weź odpowiedzialność za powietrze, którym wszyscy oddychamy.
Wymień kocioł!
SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 29.07.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":