• en
  • de
  • fr
  • pl
  • kontrast

Radni dyskutowali o możliwości zmiany sposobu naliczania opłaty za odpady

Dodano: 01-10-2021

Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 30 września br. w imieniu burmistrza Sanoka, naczelnik wydziału gospodarki komunalnej i ochrony środowiska poinformowała radnych o możliwości zmiany sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z metody uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość na metodę uzależnioną od ilości zużytej wody.

Propozycja wynika m.in.  ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach z 11 lipca 2021 r. Zapisy zawarte w ustawie mają na celu ograniczenie wzrostu kosztów gospodarowania odpadami.

W myśl zmienionych przepisów:
Umożliwiono gminom dopłacanie ze środków własnych do systemu gospodarowania odpadami w szczególności, w sytuacjach nadzwyczajnych.
Gminy będą mogły weryfikować informacje zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykorzystując dostępne metody.
Gmina w porozumieniu z właścicielem nieruchomości wielolokalowej będzie mogła wdrożyć systemy, które pozwolą na rozlicznie poszczególnych mieszkańców np. bloku z obowiązku selektywnego zbierania odpadów
Maksymalna wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obliczana na podstawie metody „od ilości zużytej wody” wynosi 7,8% dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za gospodarstwo domowe (ok. 150 zł).

Celem samorządu Sanoka jest zbilansowanie i uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Miasto w 2021 r. podjęło działania dot. ustalenia liczby osób zamieszkałych na terenie Sanoka w stosunku do liczby osób, określonej na podstawie złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W ramach przeprowadzonych kontroli sprawdzono
– liczbę urodzeń – wystosowano 235 wezwań do złożenia deklaracji zwiększającej ilość osób w gospodarstwie domowym.
– liczbę zgonów – wykonano czynności sprawdzające, czy w miejsce osoby zmarłej inny członek rodziny przejął obowiązek, złożył deklarację i uiszcza opłatę.
– nieruchomości, z których nie zostały złożone deklaracje, sprawdzono przy pomocy Straży Miejskiej, kontroli zużycia wody, czy nieruchomość jest zamieszkała.
– wybiórczo liczbę deklarowanych osób w porównaniu do zużycia wody czy zameldowania.
– umowy z przedsiębiorcami na odbiór odpadów komunalnych
Na bieżąco monitorowane są też wpływy z tyt.  opłaty za wywóz odpadów – uchylanie się od opłat,  jego przyczyny, weryfikacja i korekta.

Ze złożonych deklaracji wynika, że na terenie miasta Sanoka zamieszkuje ok. 10 tys. osób mniej niż jest zameldowanych. Za osoby nieujęte w systemie płacą wszyscy mieszkańcy. Problem dotyczy przede wszystkim nieruchomości wielolokalowych.

Samorząd rozważa zamianę sposobu naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z opłaty uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość na sposób od ilości zużytej wody z danej nieruchomości.

Intencją pomysłodawców jest m.in. pokazanie możliwości oszczędzania, realnego wpływu na ochronę środowiska i wysokość opłat. Racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody oraz jej oszczędzanie, może wpłynąć na obniżenie rachunków za odpady. Proponowana metoda ma także spowodować, że wszyscy zobligowani mieszkańcy będą uiszczać opłaty i łatwiej dokona się ich weryfikacji.

W metodzie tej opłatę za wywóz odpadów ustala się na podstawie średniomiesięcznego zużycia wody, liczonego w oparciu o stan wodomierza za okres wskazany w stosownej uchwale rady gminy.
Rada gminy ustala również przeciętną normę zużycia wody miesięcznie w m3/1 osobę w celu ustalenia opłaty za wywóz odpadów dla nieruchomości, które nie posiadają wodomierza.
Jeżeli właściciel ma zalegalizowany dodatkowy wodomierz służący m.in. do podlewania ogrodów,  możliwe jest dopuszczenie wyłączenia z opłaty bezpowrotnie zużytej wody.

Trochę statystyk

W 2020 r. roczne zużycie wody przez mieszkańców Sanoka wyniosło 1.040.475,33 m3

   – w domach jednorodzinnych 356.587,35 m3
   – w zasobach wielolokalowych 683.887,98 m3
  • w domach jednorodzinnych wg złożonych deklaracji zamieszkiwało 10.260 osób
  • w zasobach wielolokalowych wg złożonych deklaracji zamieszkiwało 17.369 osób.

W domach jednorodzinnych norma zużycia wody na 1 osobę na miesiąc wyniosła: 2,9 m3/osobę/mc natomiast w zasobach wielolokalowych 3,28 m3/osobę/mc. Z przedstawionych danych wynika, że  w zasobach wielomieszkaniowych zadeklarowana jest mniejsza liczba osób w stosunku do przeciętnej normy zużycia wody (18.997 osób wg normy – 17.369 osób wg deklaracji = 1.628 osób różnicy).

Stawka opłaty nie może być wyższa niż 0,7 % przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody tj. 1.919 zł x 0,7 % =13,43 zł/m3 zużytej wody. Gospodarstwa domowe, które zużywają dużą ilość wody nie zapłacą za odpady więcej niż 150 zł miesięcznie.

Pytania radnych

Po zaprezentowaniu tej propozycji radni podjęli dyskusję. Wątpliwości wzbudzały m.in. konieczność opieki nad osobami niepełnosprawnymi i związane z tym rosnące zużycie wody, czy utrzymanie dużego domu przy niewielkiej produkcji odpadów komunalnych. Radni zastanawiali się również nad rozwiązaniem kwestii najmu lokali i możliwości weryfikacji faktycznego zużycia wody i rozliczenia za produkcję odpadów komunalnych.

Bez akceptacji Rady Miasta burmistrz miasta nie zadecyduje o zmianie sposobu naliczania opłaty za produkcję odpadów komunalnych. Przedstawiciele sanockiego samorządu są też w stałym kontakcie z innymi gminami, które wprowadziły podobne rozwiązanie.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność Gminy Miasta Sanoka i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.1231). Zawartość serwisu WWW nie może być reprodukowana, rozpowszechniana ani publikowana, chyba że właściciel serwisu wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę, z wyłączeniem wykorzystania dla celów niekomercyjnych i dla użytku osobistego.

SanOK
BIP SANOK

Katalog inwestycyjny

PIT

Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych

Narodowy Spis Powszechny

Mieszkańcu, dowiedz się, na co idą Twoje pieniądze

Filmy:

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Sanoka z działalności między sesjami 30.09.2021r.
Konferencja prasowa 10.11.2020r.
Konferencja prasowa 12.03.2020r.
Powitanie burmistrza - I SanockieForum Gospodarcze (07.11.2019)
Jarmark Ikon 2020r."
Modernizacja stadionu "Wierchy":